Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763919

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lipca 2015 r.
VII SA/Wa 1444/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2015 r., znak: (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 czerwca 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego) M. P. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2015 r., znak: (...).

Jak wynika z akt administracyjnych, przedmiotowa decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 6 maja 2015 r.

Zgodnie art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie decyzję organu drugiej instancji doręczono skarżącemu 6 maja 2015 r., zatem termin do wniesienia skargi upływał z dniem 5 czerwca 2015 r. Skarżący zaś nadał skargę w dniu 8 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Art. 58 § 3 stanowi, iż sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.