Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2207206

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
VII SA/Wa 1441/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej W. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ze skargi W. C. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. C. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

W dniu 17 czerwca 2016 r., skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła skargę kasacyjną od ww. wyroku z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 20 czerwca 2016 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpis sądowego od skargi kasacyjnej w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Zarządzenie w tym przedmiocie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 5 lipca 2016 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 r. wynika, że do dnia 22 lipca 2016 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle art. 220 § 1 p.p.s.a. - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 267 z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W świetle § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, została wezwana, zarządzeniem z dnia 20 czerwca 2016 r., do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej. Wezwanie zostało doręczone w dniu 5 lipca 2016 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu w dniu 12 lipca 2016 r., wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił na podstawie art. 178 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.