Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2229059

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2016 r.
VII SA/Wa 1440/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej G. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ze skargi G. M. i G. M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić skarżącemu - G. M. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G. M. i G. M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W dniu 26 kwietnia 2016 r., skarżący - G. M., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył skargę kasacyjną od wyroku z dnia 25 lutego 2016 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 kwietnia 2016 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej przez złożenie 1 odpisu skargi kasacyjnej, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Jednocześnie skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, w terminie 7 dni. Zarządzenia w tym przedmiocie zostały doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 11 maja 2016 r.

W dniu 16 maja 2016 r. w sprawie został uiszczony wpis od skargi kasacyjnej, natomiast nie złożono odpisu skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 176 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom formalnym przewidzianym dla pisma strony w postępowaniu sądowym, określonym w art. 46 i art. 47 p.p.s.a. oraz zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Natomiast w myśl art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach jego niewykonania, doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 11 maja 2016 r.

Jak wynika z akt sprawy pomimo odebrania ww. przesyłki pełnomocnik do dnia dzisiejszego nie uzupełnił braków formalnych skargi kasacyjnej, tj. nie złożył jej odpisu.

Mając na względzie powyższe Sąd postanowił odrzucić skargę kasacyjną na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.