Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1938833

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2010 r.
VII SA/Wa 1438/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 1438/09 ze skarg L. i S. K., R. C., M. i K. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek L. i S. K., R. C. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...).

Uzasadnienie faktyczne

L. i S. K. oraz R. C. w skardze z dnia 22 lipca 2009 r. oraz w piśmie z dnia 22 lipca 2009 r. wnieśli o wstrzymanie wykonania zaskarżonej Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...), którą utrzymana została w mocy decyzja Starosty W. z dnia (...) kwietnia 2009 r. Nr (...) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego - do czasu rozpoznania ich skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zaznaczyć przy tym należy, iż przesłanką wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności może być jedynie szkoda (majątkowa, a także niemajątkowa), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Sąd wydając orzeczenie w przedmiocie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o ocenę wniosku strony skarżącej, jak i materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy, w aspekcie wystąpienia bądź też niewystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, to jest niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jednakże uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego aktu spoczywa na stronie skarżącej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. FZ 496/2004).

Uzasadniając swój wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...) strona skarżąca stwierdziła jedynie, iż wnosi o jej wstrzymanie do czasu rozpoznania skargi.

Stwierdzić trzeba, że wnioskodawcy argumentując swój wniosek nie wskazali na niebezpieczeństwo wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków lub znacznej szkody, o której mowa w art. 61 p.p.s.a., a które to okoliczności byłyby następstwem niewstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Dlatego wniosek M. S. i K. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zasługuje na uwzględnienie.

Należy pamiętać, iż to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Niewskazanie we wniosku okoliczności uzasadniających twierdzenie, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oznacza brak przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej przez Sąd (por. postanowienie NSA z dnia 9 września 2008 r. II OZ 889/08; postanowienie NSA z 24 listopada 2005 r. II OZ 1065/05; J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006 r., s. 189).

Sąd zauważa, że katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania rozstrzygnięcia jest zamknięty. Oznacza to, że Sąd nie bada zasadności samej skargi na etapie rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności. Zaś kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji Wojewody (...), a więc prawidłowości zastosowania przez organy przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni, Sąd dokona dopiero po przeprowadzeniu rozprawy.

W związku z tym na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.