Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001803

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2018 r.
VII SA/Wa 1435/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Sawczuk.

Sędziowie WSA: Jadwiga Smołucha, Tomasz Stawecki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 19 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi K. M. i J. M. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wniesienia zażalenia z uchybieniem terminu oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.