Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614714

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2014 r.
VII SA/Wa 1397/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.R. - B. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2014 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia oceny technicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 czerwca 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżąca - J. R.- B. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2014 r., nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w (...) z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) nakładające obowiązek przedłożenia oceny technicznej.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżone postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2014 r. wraz z prawidłowym pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do sądu w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia, zostało doręczone skarżącej w dniu 14 maja 2014 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 lipca 2014 r. wezwano skarżącą do podpisania skargi (nadesłanie skargi własnoręcznie podpisanej), w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 21 lipca 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy k. 11), a zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 28 lipca 2014 r.

Skarżąca nie wykonała wezwania Sądu w przedmiocie podpisania skargi i nie nadesłała skargi własnoręcznie podpisanej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwana dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. skarga powinna zawierać podpis strony lub pełnomocnika. Jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia (art. 49 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy wynika, że zaskarżone postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2014 r. wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia, zostało doręczone skarżącej w dniu 14 maja 2014 r. Zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 13 czerwca 2014 r. (piątek). Skarżąca natomiast wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 16 czerwca 2014 r., co wynika ze stempla pocztowego nadania znajdującego się na kopercie, a także z usługi "Śledzenia przesyłek" udostępnionej przez Pocztę Polską. Zatem skarga została złożona po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia.

Skarga skarżącej podlega ponadto odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., z powodu nieuzupełnienia jej braku formalnego przez podpisanie skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 lipca 2014 r. wezwano skarżącą do podpisania skargi (nadesłanie skargi własnoręcznie podpisanej), w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 21 lipca 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy k. 11), a zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 28 lipca 2014 r. Skarżąca nie wykonała wezwania Sądu w przedmiocie podpisania skargi i nie nadesłała skargi własnoręcznie podpisanej.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i 3 oraz § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.