Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994231

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2015 r.
VII SA/Wa 1387/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia (...) z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) z siedzibą w K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) marca 2015 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 maja 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego) Stowarzyszenie (...) z siedzibą w K. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) marca 2015 r., znak: (...), jednocześnie wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Strona skarżąca wskazała, cyt. "z uwagi na zapewnienia przez Prokuratora Rejonowego dla K., że skarga zostanie złożona w imieniu Stowarzyszenia w ustawowym terminie, przy jednoczesnym braku złożenia takiej skargi przez Prokuratora, Stowarzyszenie zdecydowało się wystosować pismo do Prokuratury dotyczące prośby o podjęcie odpowiednich kroków". Strona skarżąca podkreśliła, że Stowarzyszenie poczyniło wszelkie możliwe kroki w celu zachowania terminu. Jako termin ustania przyczyny uchybienia terminowi Stowarzyszenie wskazało 21 maja 2015 r., bowiem pismo do Prokuratury skierowane zostało w dniu 21 kwietnia 2015 r., a Prokuratura winna odpowiedzieć na nie w ciągu miesiąca. Alternatywnie wskazano, że mógłby to być nawet 21 czerwca 2015 r., gdyby Prokurator uznał sprawę za szczególnie zawiłą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Art. 85 p.p.s.a. stanowi, iż czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu, zaś art. 87 § 2 p.p.s.a. stanowi, że w piśmie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że wraz z wniesieniem wniosku skarżący dokonał czynności, której nie dokonał w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.). Nie ulega też wątpliwości, że przywrócenie terminu jest w niniejszej sprawie dopuszczalne na gruncie art. 86 § 2 p.p.s.a., albowiem uchybienie terminu powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Jednak, zdaniem Sądu, wniosek strony skarżącej jest spóźniony. Strona zdawała sobie sprawę, że termin do wniesienia skargi upływa w dniu 27 kwietnia 2015 r. (w rzeczywistości był to 29 kwietnia 2015 r., bowiem dla osób niebędących stronami postępowania liczony jest termin od daty ostatniego potwierdzenia odbioru - w niniejszej sprawie 30 marca 2015 r.), jednak pozostała wobec tego faktu niemal zupełnie bierna, ograniczając się do monitorowania pracy Prokuratury. Nic nie stało na przeszkodzie, by Stowarzyszenie samodzielnie wniosło skargę w terminie przewidzianym do jej wniesienia. Skoro termin do wniesienia skargi upływał w dniu 29 kwietnia 2015 r., wniosek o przywrócenie terminu winien być złożony najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r. Twierdzenie strony, że termin ten przypadał co najmniej 21 maja 2015 r., Sąd ocenia jako nieprawidłowe, bowiem możliwość wniesienia skargi przez Stowarzyszenie (...) nie było w żadnej mierze zależne od decyzji Prokuratury, zatem nie można z terminem przewidzianym na udzielenie przez nią odpowiedzi na pismo wiązać żadnych skutków prawnych w tym zakresie.

Stosownie do art. 88 p.p.s.a., spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 88 p.p.s.a. w związku z art. 87 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.