Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
VII SA/Wa 1318/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 1318/06 ze skargi S. D. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2006 r., Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę S. D.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 czerwca 2006 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) skarżąca S. H. D. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wyżej wymienione postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej - R. W. w dniu 9 maja 2006 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych.

Zgodnie z art. 58Art. 58. § 1. § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Na podstawie art. 58 § 3 cytowanej wyżej ustawy sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 53 § 1 ww. ustawy skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W niniejszej sprawie skarga została wniesiona z uchybieniem trzydziestodniowego terminu określonego w ustawie. Jak wynika z akt sprawy termin do jej wniesienia upłynął w dniu 8 czerwca 2006 r., a przedmiotowa skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym do organu przez skarżącą w dniu 9 czerwca 2006 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, orzeczono jak w sentencji postanowienia.