Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 r.
VII SA/Wa 1310/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia: (...) maja 2006 r., znak: (...) w przedmiocie: umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wezwaniem z dnia 4 października 2007 r. zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 7 sierpnia 2007 r. - w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Jak wynika, z akt sprawy przedmiotowe wezwanie zostało odebrane przez skarżącego w dniu 23 października 2007 r. Jednocześnie wskazać trzeba, iż pomimo upływu zakreślonego terminu nie uiszczono należnego wpisu od zażalenia.

Stosownie do treści art. 220 § 3 skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z tego względu na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.