Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2008 r.
VII SA/Wa 1310/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2006 r. Znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne

Zażalenie Z. W. z dnia (...) grudnia 2007 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) posiadało braki formalne, ponieważ nie zostało opłacone.

Zarządzeniem z dnia (...) stycznia 2008 r. skarżący został zobowiązany w terminie 7 dni do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł.

Wezwanie Sądu zostało doręczone w dniu (...) lutego 2008 r.

Pismem z dnia (...) lutego 2008 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) Z. W. wniósł zażalenie na zarządzenie dotyczące wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 23 listopada 2007 r.

W dniu 27 marca 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na opisane powyżej zażalenie na zarządzenie z dnia (...) stycznia 2008 r.

W wyniku przedmiotowego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem z dnia (...) kwietnia 2008 r. wezwał Z. W., w terminie 7 dni do wykonania zarządzenia z dnia (...) stycznia 2008 r. doręczonego skarżącemu w dniu (...) lutego 2008 r. dotyczącego uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł z tytułu wniesionego zażalenia na postanowienie z dnia 23 listopada 2007 r.

Z. W. odebrał opisaną przesyłkę w dniu (...) maja 2008 r.

W wyznaczonym przez Sąd terminie strona nie uiściła należnego wpisu sądowego od zażalenia w wysokości 100 zł.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z art. 197 § 2 ww. ustawy do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Z uwagi na powyższe w oparciu o przepisy art. 220 § 3 w zw. z art. 197 § 2 ww. ustawy Sąd orzekł jak w sentencji.