Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2010 r.
VII SA/Wa 1310/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2006 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2009 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wezwaniem z dnia 27 kwietnia 2009 r. zobowiązano skarżącego Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z 11 kwietnia 2009 r. na postanowienie Sądu z dnia 19 marca 2009 r. oddalające wniosek o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie - Ewy Machlejd - pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż przedmiotowe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 14 maja 2009 r., tak więc siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 21 maja 2009 r.

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych stwierdzono iż do dnia 16 grudnia 2009 r. nie zidentyfikowano przedmiotowej wpłaty.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z tego też względu na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy orzeczono jak w sentencji.