Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2008 r.
VII SA/Wa 1308/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Bogusław Cieśla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L., J. L., J. L. oraz J. B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2006 r., znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę postanawia: odmówić uzupełnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowej sprawie wyrokiem z dnia 13 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził od organu na rzecz skarżących E. L., J. L. i J. L. kwotę 500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

W dniu 14 marca 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący E. L., J. L. i J. L. złożyli wniosek o uzupełnienie wyroku z dnia 14 marca 2008 r. przez orzeczenie o kosztach przejazdów do Sądu poniesionych przez skarżących.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Wniosek skarżących o uzupełnienie wyroku nie może być uwzględniony. Uzupełnienie wyroku możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy sąd nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które powinien był zamieścić z urzędu. Tymczasem Sąd w wyroku z dnia 14 marca 2008 r. orzekł w przedmiocie zasądzenia kosztów postępowania sądowego od organu, który wydał zaskarżoną decyzję. W sytuacji, gdy skarżący nie zgadzają się z wysokością zasądzonych kosztów, możliwe jest - stosownie do art. 227 § 1 cytowanej ustawy - złożenie zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy.

W związku z powyższym na podstawie art. 157 § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.