Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1938831

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2010 r.
VII SA/Wa 1306/09

UZASADNIENIE

Sentencja

Maciej Majewski referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. I. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. I. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2009 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odmówić M. I. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 października 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął formularz wniosku M. I. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych.

Skarżąca podała, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Wskazała, że jest osobą niepełnosprawną bez świadczeń emerytalno - rentowych. Utrzymuje sie z krótkotrwałych prac. Dochód miesięczny jaki wskazała to 1170 zł i jest to zasiłek chorobowy. Od maja 2009 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zaznaczyła że najprawdopodobniej czeka ją operacja kręgosłupa. Dodała, że nikt z członków rodziny nie jest w stanie jej pomóc. Mąż skarżącej jest emerytem, opłaca mieszkanie, oraz pomaga córce chorej na astmę i osteoporozę, jednak wg oświadczenia nie prowadzi ze skarżącą wspólnego gospodarstwa domowego. Strona wykazała posiadanie nieruchomości - mieszkania - o pow. 110 m2. Strona nie wykazała posiadania dochodów, oszczędności, ani innego majątku.

Wnioskodawczyni na mocy zarządzenia z dnia 25 listopada ubr. została zobowiązana do nadesłania dodatkowych wyjaśnień w sprawie tj. do:

- wyjaśnienia czy wspólnie zamieszkuje z mężem, skoro mąż ponosi pełne koszty utrzymania domu oraz czy ew. inne osoby wspólnie zamieszkują,

- wyjaśnienia czy określenie zawarte we wniosku, iż "celowe pozbawienie mnie źródła utrzymania doprowadziło, że każde z nas prowadzi władne gospodarstwo domowe" oznacza że pozostaje z mężem w stanie separacji, w przypadku innego powodu prowadzenia osobnych gospodarstw domowych z mężem niż separacja należy wskazać wysokość dochodów męża,

- podania stałych miesięcznych kosztów utrzymania (żywność, ubrania opłaty za telefon, inne),

- wskazania czy obecnie podejmuje prace dorywcze, jeśli tak to należy wskazać wysokość dochodów uzyskiwanych z tego tytułu,

- wyjaśnienia, czy i jaką pomoc uzyskuje z pomocy społecznej (należy przedstawić kopie decyzji przyznających pomoc), a jaką z tytułu wynagrodzenia (określone we wniosku jako krótkotrwałe zatrudnienia),

- nadesłanie wyciągu z rachunku bankowego wnioskodawczyni za ostatnie trzy miesiące.

Wnioskodawczyni zakreślono termin 7 dni na wykonanie niniejszego zarządzenia pod rygorem rozpatrzenia wniosku tylko w oparciu o zgromadzone materiały.

Wnioskodawca odebrała ww. pismo w dniu 30 listopada 2009 r. jednak nie nadesłała dodatkowych wyjaśnień w sprawie.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i rodziny.

Przyjętą regułą jest, iż obowiązkiem stron jest ponoszenie kosztów związanych z udziałem w postępowaniu. Tylko w wyjątkowych przypadkach może być przyznane na wniosek strony prawo pomocy polegające na zwolnieniu z kosztów sądowych bądź ustanowieniu adwokata z urzędu. Obejmuje zatem osoby, które ze względu na niskie dochody i szczególną sytuację życiową, mimo poczynionych oszczędności w wydatkach i przy największej staranności nie mogą ponieść tych kosztów. Strona musi zatem wykazać, że jej sytuacja materialna jest na tyle trudna, że uzasadnia poczynienie odstępstwa od tej generalnej zasady.

Rozpatrując niniejszy wniosek należy wskazać, że z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy nie wynika jakie wnioskodawczyni ponosi bieżące koszty utrzymania, czy obecnie podejmuje prace dorywcze, czy i ew. jaką pomoc uzyskuje z pomocy społecznej. Wnioskodawczyni nie nadesłała dodatkowych wyjaśnień w sprawie. W tej sytuacji należy stwierdzić, że nie jest możliwym ustalenie faktycznej sytuacji materialnej wnioskodawczyni. Informacje posiadane w sprawie są niewystarczające i niekompletne. Z tych powodów z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznej sytuacji materialnej wnioskodawcy wniosek został oddalony.

Na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.