Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2008 r.
VII SA/Wa 1305/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 1305/06 ze skargi Z. G. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia oceny technicznej postanawia zasądzić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata K. K., Kancelaria Adwokacka, (...), kwotę 120 zł. (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 26,40 zł. (dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) stanowiącą 22% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, łącznie kwotę 146,40 zł. (sto czterdzieści sześć złotych i czterdzieści groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 listopada 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał skarżącemu - Z. G. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata urzędu.

W dniu 9 kwietnia 2008 r. pełnomocnik skarżącego - adwokat K. K. złożył osobiście na Biurze Podawczym tutejszego Sądu wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej Z. G. z urzędu. Jak wynika z treści ww. wniosku, pełnomocnik skarżącego po otrzymaniu postanowienia Sądu z dnia 28 lutego 2008 r. i zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, że ww. orzeczenie jest prawidłowe, i brak jest podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej. Po sporządzeniu stosownej opinii, w dniu 29 marca 2008 r. przesłał ją Z. G., na dowód czego do niniejszego wniosku załączył kserokopię nadania jej listem poleconym.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa Kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1. Stawka minimalna w tego typu sprawach wynosi zgodnie z pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia - 240 złotych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa Kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.