Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lutego 2008 r.
VII SA/Wa 1305/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VII SA/Wa 1305/06 ze skargi Z. G. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia oceny technicznej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 lipca 2006 r. Z. G. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis ww. zarządzenia został mu skutecznie doręczony w dniu 14 sierpnia 2006 r. Na ww. zarządzenie skarżący w dniu 21 sierpnia 2006 r. wniósł zażalenie.

Po rozpoznaniu ww. zażalenia, postanowieniem z dnia 4 października 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie.

W związku z powyższym, zarządzeniem z dnia 14 listopada 2007 r. w związku z zarządzeniem z dnia 27 grudnia 2007 r. wezwano Z. G. do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 lipca 2006 r., w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Ww. wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącego - adwokatowi K. K. w dniu 29 stycznia 2008 r., a więc termin do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego, upłynął skarżącemu w dniu 5 lutego 2008 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy, po sprawdzeniu w dniu 18 lutego 2008 r. w rejestrze opłat sądowych ustalono, iż do dnia 14 lutego 2008 r. nie wpłynęła żadna kwota tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1305/06.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.