Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 września 2006 r.
VII SA/Wa 1302/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. O. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2006 r. Znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę H. O.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami z dnia 20 lipca 2006 r. doręczonymi przy pismach z dnia 25 lipca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżącą H. O. do nadesłania 9 egzemplarzy odpisu skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy wynika, iż przedmiotowe zarządzenia zostały doręczone skarżącej w dniu 16 sierpnia 2006 r.

Wskazać należy, iż pomimo upływu terminu zakreślonego przez Sąd, do dnia 23 sierpnia 2006 r. nie wpłynęła żądana kwota z tytułu należnego wpisu sądowego, nie nadesłano również wymaganych odpisów skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy, sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.