Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 września 2006 r.
VII SA/Wa 1299/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Kuśmirek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 września 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. i R. W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2006 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy zadaszenia postanawia odrzucić skargę K. W. i R. W.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy.

Zarządzeniem z dnia 21 lipca 2006 r. i pismem z dnia 26 lipca 2006 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez: nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów skargi, oraz uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 zł (pięćset złotych), w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt przedmiotowej sprawy wynika, iż odpis ww. zarządzenia z dnia 21 lipca 2006 r. oraz wezwanie z dnia 26 lipca 2006 r. zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 1 sierpnia 2006 r.

Wskazać należy, iż w zakreślonym terminie skarżący K. W. i R. W. nie uiścili wpisu sądowego od skargi oraz nie nadesłali dwóch odpisów skargi.

Z tego też względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.