Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2006 r.
VII SA/Wa 1295/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2005 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę.

Skarżący M. W. w piśmie z dnia 4 lipca 2006 r. zawarł oświadczenie o cofnięciu skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2005 r. W ocenie Sądu czynność ta nie zmierza do obejścia prawa i nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.