Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2006 r.
VII SA/Wa 1294/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy VII SA/Wa 1294/06 ze skargi E.T. - S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2003 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe ze skargi E. T.- S.

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wskazuje, że skarżący może cofnąć skargę.

Pismem z dnia 23 listopada 2006 r. skarżąca cofnęła skargę. Mając na uwadze, że ww. czynność nie zmierza do obejścia prawa i nie spowoduje utrzymania w mocy aktu dotkniętego wadą nieważności, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.