Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3000644

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 lutego 2018 r.
VII SA/Wa 1261/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska (spr.), Krystyna Tomaszewska.

Sędziowie WSA: Elżbieta Zielińska-Śpiewak, WSA.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2018 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) marca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.