Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3005191

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lutego 2018 r.
VII SA/Wa 1242/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sędziowie WSA: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.), Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2018 r. sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. w (...) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2017 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji;

II. zasądza od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącej (...) sp. z o.o. w (...) kwotę 680 zł (sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.