Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001889

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2018 r.
VII SA/Wa 1232/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Rudnicki.

Sędziowie WSA: Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.), Wojciech Sawczuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2018 r. sprawy ze skargi (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w (...) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji,

II. zasądza od Wojewody (...) na rzecz skarżącej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w (...) kwotę 997 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.