Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931870

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 grudnia 2010 r.
VII SA/Wa 1230/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A. M. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie: uznania zarzutów za nieuzasadnione postanawia: przyznać A. M. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 października 2010 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął uzupełniony przez A. M. formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata z urzędu.

Zarządzeniem z dnia 3 listopada 2010 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie od kiedy jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i czy podejmuje próby znalezienia pracy, jeśli tak należało podać ile i jakie oraz czy podejmuje prace dodatkowe np. z tytułu umów zlecenia, o dzieło, dorywczych lub sezonowych, jeśli tak, należało podać wysokość uzyskiwanych miesięcznie dochodów. Ponadto, wezwano wnioskodawcę do podania, czy syn jeszcze się uczy, czy też rozpoczął już pracę zarobkową, a tylko obecnie jest osobą bezrobotną i czy posiada prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych i otrzymuje go, jeśli tak, należało podać jego wysokość, czy też nie. Wezwano wnioskodawcę do wskazania jakie ponosi miesięczne koszty związane z utrzymaniem mieszkania o powierzchni 64 m 2, należało je wyszczególnić oraz podać ich wysokość (np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, abonament radiowo-telewizyjny, itp.), jaką kwotę miesięcznie przeznacza na bieżące potrzeby życia codziennego, tj. na zakup żywności, odzieży, środków chemicznych, itp. oraz czy posiada pojazdy mechaniczne, jeśli tak, należało podać markę, rok produkcji oraz koszty związane z utrzymaniem. Ponadto, wezwano wnioskodawcę do wskazania, czy posiada oszczędności pieniężne, papiery wartościowe, jeśli tak, należało podać ich wysokość lub wartość oraz czy uzyskuje jakąkolwiek pomoc od rodziny lub znajomych, organizacji społecznych lub państwowych jeśli tak, należało wskazać od kogo, w jakiej wysokości lub formie.

W dniu 25 listopada 2010 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęło pismo wnioskodawcy w którym wyjaśnił, że jest osobą bezrobotną od 2 października 2010 r., na potwierdzenie czego dołączył decyzję Prezydenta (...) z dnia (...) z orzeczonym prawem do zasiłku od dnia 16 października 2010 r. w wysokości 890,60 złotych brutto miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku oraz w wysokości 699,30 złotych brutto miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Wnioskodawca oświadczył, że wykonał wiele telefonów do pracodawców otrzymanych z Urzędu Pracy jednak bez żadnego skutku. Dodał, że nie podejmuje żadnych prac dodatkowych i nie posiada samochodu. Wskazał, że syn po szkole średniej podjął pracę, a następnie studiował. Obecnie jest osobą bezrobotną będącą na utrzymaniu wnioskodawcy i jego żony. Wnioskodawca podał, że koszty jakie ponosi z tytułu utrzymania mieszkania wynoszą 700,00 złotych miesięcznie.

Z nadesłanego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą pozostaje żona i syn. Trzyosobowa rodzina utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych przez żonę wnioskodawcy z tytułu zatrudnienia w wysokości 1.800,00 złotych brutto miesięcznie oraz przyznanego wnioskodawcy od 16 października zasiłku dla osób bezrobotnych w wysokości 890,60 złotych brutto. Wnioskodawca podał, że posiada mieszkanie o powierzchni 64 m 2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni 2,4 ha.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy. Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmuje natomiast zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie pełnomocnika. W niniejszej sprawie wnioskodawca wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

Stosownie zaś do treści art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym dotyczącym w niniejszej sprawie zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego samodzielnie. Jak wynika z powołanych przepisów ciężar udowodnienia istnienia okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie spoczywa na stronie.

Podkreślić należy, że udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą dofinansowania jej z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe (por. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka -Medek, wyd. Zakamycze 2005, s. 594).

W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę sytuację finansową wnioskodawcy przedstawioną w formularzu oraz nadesłanym dodatkowym wyjaśnieniu uznano, że zachodzą przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Stwierdzono, że wnioskodawca będący osobą bezrobotną i utrzymujący się z przyznanego zasiłku dla osób bezrobotnych oraz z dochodów uzyskiwanych przez żonę nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów postępowania sądowego oraz ustanowić fachowego pełnomocnika z wyboru.

Z tego względu, przyznano wnioskodawcy prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wobec zaznaczenia przez wnioskodawcę w formularzu, że wnosi o ustanowienie adwokata i radcy prawnego z urzędu dokonano wyboru i ustanowiono adwokata.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.