Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2908859

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 marca 2010 r.
VII SA/Wa 121/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na czynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wydania kserokopii donosu z akt sprawy administracyjnej na podstawie art. 112 w zw. z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) postanawia zobowiązać Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Orzecznictwa Lekarskiego w (...) do nadesłania kompletnych akt administracyjnych dotyczących pisma organu z dnia (...) marca 2009 r., nr: (...), będącego odpowiedzią na pismo skarżącego z dnia 4 marca 2009 r. w przedmiocie wydania kserokopii donosu z (...) kwietnia 2002 r., jak również decyzji ustalającej brak prawa do renty, wydanej wskutek ponownego rozpatrzenia sprawy przez lekarza orzecznika którą zainicjowało pismo z (...) kwietnia 2002 r. w postaci oryginalnych akt administracyjnych, ewentualnie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem - w terminie 7 dni, pod rygorem wymierzenia (w trybie art. 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) grzywny w wysokości określonej w art. 154 ww. ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.