Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973505

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2015 r.
VII SA/Wa 119/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. S. na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie W. z dnia (...) września 2000 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: przyznać H. S. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do art. 245 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

H. S. w piśmie z dnia 4 maja 2015 r. zawarła wniosek o przyznanie prawa pomocy. Z treści złożonego na urzędowym formularzu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego wynika, że H. S. prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, posiada mieszkanie o powierzchni 38 m2, utrzymuje się z renty po mężu w wysokości 1470 zł miesięcznie.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione w złożonym wniosku uznano, iż uzasadnione jest przyznanie H. S. prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, bowiem sytuacja finansowa nie pozwala wnioskodawcy na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.