Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994371

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 marca 2018 r.
VII SA/Wa 1165/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sędziowie WSA: Małgorzata Jarecka (spr.), Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 19 marca 2018 r. sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko-Własnościowej w L. na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia (...) marca 2017 r. znak: (...) w przedmiocie nakazu wykonania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.