Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763916

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2015 r.
VII SA/Wa 1135/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie udostępnienia danych z centralnej ewidencji pojazdów postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. J. wniosła w dniu 8 maja 2015 r. (data wpływu do Kancelarii Głównej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r.

Zarządzeniem przewodniczącego wydziału z dnia 28 maja 2015 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżąca odebrała wezwanie w dniu 8 czerwca 2015 r., zatem termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 15 czerwca 2015 r.

Jak wynika z dokumentacji księgowej, do dnia 26 czerwca 2015 r. wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.