Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975408

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
VII SA/Wa 1111/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. G. i Z. G. o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody (...) nr (...) z dnia (...) marca 2015 r. w sprawie ze skargi H. G. i Z. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2015 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji Wojewody (...) nr (...) z dnia (...) marca 2015 r.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 kwietnia 2015 r. (data nadania) H. G. i Z. G. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Wojewody (...) nr (...) z dnia (...) marca 2015 r.

Skarga zawierała wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż zachodzi niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w postaci budowy garażu i jednoczesnego zburzenia ogrodzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności będących jej przedmiotem. Natomiast stosownie do treści art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

We wniosku inicjującym przedmiotowe postępowanie skarżący wskazali, że zachodzi niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w postaci budowy garażu i jednoczesnego zburzenia ogrodzenia.

W ocenie Sądu nie jest to argument przemawiający za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji, gdyż ryzyko związane z rozpoczęciem realizacji inwestycji obciąża inwestora. To inwestor, podejmując czynności w trakcie trwania postępowania sądowoadministracyjnego, będzie musiał liczyć się z tym, że w razie ewentualnego uchylenia decyzji będzie zobligowany na własny koszt przywrócić stan poprzedni. Ponadto zaskarżona decyzja nie nakłada na skarżących żadnych obowiązków, których wykonanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Kierując się powyższą argumentacją, Sąd rozstrzygnął jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.