VII SA/Wa 1098/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2590874

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r. VII SA/Wa 1098/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. B., R. B. i A. B. działający jako następcy prawni K. B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2017 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia

I.

umorzyć postępowania sądowoadministracyjne;

II.

zwrócić solidarnie skarżącym - H. B., R. B. i A. B. - kwotę 200,00 (dwieście 00/100) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - K. B. reprezentowany przez adw. P. Ż.-M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2017 r., znak: (...),

w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Pismem z dnia 7 grudnia 2017 r. pełnomocnik skarżącego poinformował tut. Sąd, że skarżący K. B. zmarł w dniu 3 października 2017 r. W dniu stycznia 2018 r. pełnomocnik skarżącego złożył pismo, w którym wskazała, że następcami prawnymi zmarłego K. B. są: H. B., R. B. i A. B.

H. B., R. B. i A. B. działający jako następcy prawni K. B. pismami z dnia 3 marca 2018 r. oświadczyli, że nie popierają skargi i wnoszą o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie następcy prawni skarżącego oświadczyli, że nie popierają skargi. Nie popieranie skargi przez następców prawnych skarżącego oznacza, że sprawie nie można nadać dalszego biegu, co skutkuje koniecznością umorzenia postępowania z powodu bezprzedmiotowości.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., umorzył postępowanie sądowoadministracyjne. O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.