Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570669

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 października 2018 r.
VII SA/Wa 1094/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sędziowie WSA: Izabela Ostrowska (spr.), Monika Kramek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2018 r. sprawy ze skargi A. M. Z., B. A. L., M. M. S. oraz A. A. K. vel K. - następców prawnych P. L. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) marca 2017 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

P. L. ("skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) marca 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

W trakcie postępowania Sąd uzyskał informację, że w dniu (...) października 2017 r. skarżący P. L. zmarł (odpis skrócony aktu zgonu z dnia (...) października 2017 r. - k. 44).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:

1)

jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

2)

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;

3)

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest decyzja utrzymująca w mocy decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Państwowego (...) Inspektora Sanitarnego z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...). Decyzja ta dotyczy zatem wyłącznie interesu prawnego skarżącego, ponieważ odnosi się tylko do jego praw i obowiązków.

W tych okolicznościach śmierć skarżącego spowodowała bezprzedmiotowość postępowania z jego skargi, uzasadniającą umorzenie tego postępowania.

W związku z powyższym, na mocy art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.