Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919813

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2012 r.
VII SA/Wa 1093/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi H. S. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu postanawia: 1. przyznać skarżącej H. S. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata, 2. odmówić przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

H. S. wraz ze skargą na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2012 r. złożyła na urzędowym formularzu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z treści wniosku wynika, że skarżąca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, posiada mieszkanie o powierzchni 36 m2. H.S. oświadczyła, że utrzymuje się z emerytury w wysokości 2500 złotych miesięcznie. Skarżąca wskazała, że z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, w związku z czym znaczną część dochodu (1.000,00 zł miesięcznie) przeznacza na całodobową opiekunkę. Do pozostałych wydatków skarżąca zaliczyła opłaty stałe (600 zł) oraz wydatki na lekarstwa i utrzymanie (600 zł).

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

Stosownie do treści art. 246 § 1 ustawy przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym jest możliwe, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową H. S. uznano, że uzasadnione jest przychylenie się do wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, skarżąca nie jest bowiem w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika z uzyskiwanych dochodów. Brak jest natomiast podstaw do zwolnienia wnioskodawcy z kosztów sądowych.

Skarżąca utrzymuje się z emerytury w wysokości 2500 zł miesięcznie, nie ma innych osób na utrzymaniu. Wpis od skargi w niniejszej sprawie należny jest w wysokości 100 zł, również wysokość innych wpisów, które mogłyby się w tej sprawie pojawić w związku z ewentualnym wnoszeniem przez stronę środków odwoławczych od wydawanych w niej orzeczeń wynosiłaby 100 zł. Pozwala to na przyjęcie, iż H. S. jest w stanie zgromadzić środki na poniesienie kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.