VII SA/Wa 1057/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807049

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r. VII SA/Wa 1057/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka.

Sędziowie WSA: Halina Emilia Święcicka, Krystyna Tomaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2016 r. sprawy ze skarg H. N. i S. N. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2015 r. znak '(...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części i odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w pozostałej części oddala skargi

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.