VII SA/Wa 1054/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2357966

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2017 r. VII SA/Wa 1054/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Wojewody (...) na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału z dnia 6 kwietnia 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi Wojewody (...) na uchwałę Rady Gminy M. M. z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg gminnych postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r. sygn. akt VII SA/Wa 1054/16 oddalił skargę Wojewody (...) na uchwałę Rady Gminy M. M. z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg gminnych.

Wniosek o uzasadnienie powyższego wyroku z dnia 29 marca 2017 r. złożył m.in. Wojewoda (...).

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 6 kwietnia 2017 r. Wojewoda (...), reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, został wezwany do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww. wyroku z dnia 29 marca 2017 r. w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem jej ściągnięcia.

Wojewoda (...) pismem z dnia 18 kwietnia 2017 r. wniósł w terminie zażalenie na ww. zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2017 r. W uzasadnieniu podniósł, że na podstawie art. 100 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) postępowanie sądowe w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością gminną jest wolne od opłat sądowych.

Zarządzeniem z dnia 11 maja 2017 r., na podstawie art. 165 w zw. z art. 167 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), oraz art. 100 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchylono zaskarżone zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2017 r. Odpis powyższego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 15 maja 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 195 § 3 p.p.s.a. jeżeli postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe przed przedstawieniem zażalenia wraz z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym umarza to postępowanie. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

W ocenie Sądu taka sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie. Zaskarżone przez Wojewodę (...) zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww. wyroku z dnia 29 marca 2017 r. w kwocie 100 zł zostało uchylone zarządzeniem z dnia 11 maja 2017 r. Zatem zażalenie na zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2017 r. należało uznać jako bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 195 § 3 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.