Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975402

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
VII SA/Wa 1041/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. M., M. M. i M. M. o wstrzymanie wykonania decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2015 r., Nr (...) w sprawie ze skargi K. M., M. M. i M. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2015 r., Nr (...) w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2015 r. skarżący - K. M., M. M. i M. M., reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia (...) marca 2015 r. Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia (...) lutego 2015 r., Nr (...) w przedmiocie nakazania P. Spółka Akcyjna usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr ew. (...) położonej w miejscowości B., gm. B.

W piśmie z dnia (...) lipca 2015 r. skarżący zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w części dotyczącej pozostania na terenie działki nr ew. (...) konstrukcji nośnej stacji transformatorowej wraz z jej wyposażeniem. Wskazali, że są właścicielami nieruchomości nr ew. (...) w gminie B. W ocenie skarżących przesłanki natychmiastowej wykonalności zachodzą wyłącznie w przypadku konieczności rozbiórki stacji transformatorowej z uwagi na jej zły stan techniczny, natomiast w odniesieniu do budowy nowej stacji te przesłanki nie zachodzą, bowiem czym innym jest rozbiórka obiektu budowalnego, który zagraża życiu i zdrowiu ludzi, a czym innym postawienie nowego obiektu budowlanego. Wskazano, że budowa nowego obiektu spowoduje trudne do odwrócenia skutki, bowiem skarżący nie będą mieli możliwości zlikwidowania nowo powstałego obiektu na swojej działce. Reasumując skarżący wskazali, że godzą się na likwidację niesprawnej stacji transformatorowej, jednak nie godzą się na postawienie nowej budowli na ich gruncie.

Pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r. do wniosku skarżących ustosunkował się (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazując, że w jego ocenie brak jest podstaw do wstrzymania (także częściowego) wykonania zaskarżonej decyzji. Wyjaśnił, że wobec stwierdzenia złego stanu przedmiotowego obiektu, nakazano usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości jednakże nie poprzez całkowitą likwidację stacji transformatorowej. Ponadto organ podniósł, że wniosek skarżących jest niezasadny także z uwagi na fakt występowania zagrożenia życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Następnie pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r. uczestnik postępowania - Wójt Gminy B. wskazał, że w jego ocenie wniosek skarżących jest zasadny z uwagi na fakt, że Gmina B. wielokrotnie deklarowała przekazania na rzecz P. S.A. prawa do nieruchomości będącej jej własnością zlokalizowanej w pobliżu spornej nieruchomości w celu umiejscowienia na tej działce stacji transformatorowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Jak stanowi art. 61 § 1 p.p.s.a. - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. jest wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. (zob. postanowienie NSA z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04, orzeczenie dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Należy podkreślić, że ciężar dowodu w zakresie wykazania wymienionych w art. 61 § 3 p.p.s.a. okoliczności, stanowiących podstawę do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, spoczywa na wnioskodawcy. Do wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, nie jest wystarczające samo twierdzenie strony. Uzasadnienie takiego wniosku powinno odnosić się do okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Powinno wskazywać na konkretne okoliczności powodujące, że wykonanie aktu lub czynności będącej przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej spowoduje w stosunku do wnioskodawcy wystąpienie jednej lub obu przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. - znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków (postanowienie NSA z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt I GSK 376/13, CBOSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że wniosek skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż skarżący nie uprawdopodobnili istnienia żadnej z przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Wskazać należy, że kwestia dotycząca lokalizacji stacji transformatorowej pozostawała poza kompetencją organów nadzoru budowlanego, natomiast wobec stwierdzenia zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 66 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) organ nakazał P. S.A. dokonanie wymiany konstrukcji nośnej przedmiotowej stacji w tej samem lokalizacji oraz dokonanie koniecznej wymiany wyposażenia stacji transformatorowej. Nie sposób uznać, że powyższe działania spowodują u skarżących szkodę większą aniżeli obecnie, bowiem nieruchomość skarżących nie zostanie naruszona w sposób inny aniżeli dotychczas. Poza sporem pozostaje natomiast okoliczność, że przedmiotowy obiekt wymaga wymiany, bowiem jego obecny stan zagraża bezpieczeństwo mieniu i ludzi w jego otoczeniu.

Nie można również zgodzić się ze skarżącymi, że wykonanie przez P. S.A. zaskarżonej decyzji spowoduje trudne do odwrócenia skutki w postaci braku możliwości zlikwidowania nowo powstałego obiektu. Trafnie wskazał organ, że skarżący na drodze powództwa cywilnego mogą domagać się stwierdzenia naruszenia ich własności. Uzyskanie orzeczenia w tym przedmiocie umożliwi skarżącym dochodzenia demontażu stancji transformatorowej zlokalizowanej na ich nieruchomości.

W tym stanie należało stwierdzić, że skarżący nie wykazali niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił o odmowie wstrzymania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 61 § 5 p.p.s.a. - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.