Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763915

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
VII SA/Wa 1023/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z dnia (...) marca 2015 r., znak: (...) w przedmiocie uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjenta postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić S. P. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis sądowy w kwocie 200 (słownie: dwieście) złotych

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 kwietnia 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego) S. P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z dnia (...) marca 2015 r., znak: (...).

Z akt administracyjnych wynika, że decyzję organu odebrał upoważniony pracownik w miejscu pracy skarżącego w dniu 10 marca 2015 r. - duplikat potwierdzenia odbioru organ nadesłał do Sądu przy piśmie z dnia 29 maja 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie odpis decyzji doręczono skarżącemu w dniu 10 marca 2015 r., w związku z czym termin wniesienia skargi upłynął z dniem 9 kwietnia 2015 r. Skarżący nadał skargę w urzędzie pocztowym w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Art. 58 § 3 stanowi, iż sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.