Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763914

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2015 r.
VII SA/Wa 1009/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 4 maja 2015 r. A.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Ww. skargę zarejestrowano w dniu 13 maja 2015 r. pod sygnaturą akt VII SA/Wa 1009/15.

W piśmie z dnia 20 maja 2015 r. A.R. cofnął złożoną w dniu 4 maja 2015 r. do Sądu skargę.

Wobec cofnięcia skargi Sąd w niniejszej sprawie nie wzywał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego.

W tym miejscu należy jednak wskazać, że skargę należy uznać za skutecznie wniesioną w sytuacji gdy nie zawiera ona braków formalnych skutkujących jej niedopuszczalnością. Brakiem formalnym skargi w niniejszej sprawie jest nieuiszczenie wpisu sądowego.

Stosownie do art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie zaś z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a w oparciu o § 3 omawianego artykułu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Odnosząc się zatem do cofnięcia skargi przez skarżącego, wskazać należy, że przesłanka niedopuszczalności skargi, o której mowa w art. 220 § 1 p.p.s.a. ma pierwszeństwo przez okolicznościami warunkującymi umorzenie postępowania sądowego. Do warunków skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego zalicza się bowiem - stosownie do treści art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. - uiszczenie wpisu od skargi. W razie bowiem niedopuszczalności skargi postępowanie sądowe w ogóle nie może się toczyć, nie może więc zostać także umorzone (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. sygn. akt II OSK 923/08 lex nr 527696).

Skoro zatem nie uiszczono wpisu sądowego od skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.