Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723277

Wyrok
Sądu Rejonowego w Łomży
z dnia 8 listopada 2018 r.
VII K 176/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Rykaczewski.

w obecności Prokuratora Marcina Gajdamowicza.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2018 r. na rozprawie sprawy M. N. s. E. i Z. z d. Z., ur. (...) w K. oskarżonego o to, że:

I. w dniu 23 lipca 2018 r. na terenie posesji w m. Ł. gm. T., pow. (...), woj. (...) wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał środki odurzające w postaci suszu zawierającego (...) o wadze 0,40 grama netto, ziele konopi innych niż włókniste w postaci liści o wadze 1,45 grama netto z zawartością amfetaminy, ziele konopi innych niż włókniste o łącznej wadze 436 grama netto, ziele konopi innych niż włókniste w postaci kwiatostanów o łącznej wadze 340,23 grama netto, substancję psychotropową w postaci amfetaminy o łącznej wadze 29,07 grama netto, stanowiących znaczną ilość w rozumieniu przepisów ustawy, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i J. N. s. E. i Z. z d. Z., ur. (...) w K. oskarżonego o to, że:

II. w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 23 lipca 2018 r. na terenie posesji nr (...) w m. Ł. gm. T., pow. (...), woj. (...), wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiał konopie inne niż włókniste w postaci 56 roślin, z których można uzyskać 2631,4 grama ziela konopi innych niż włókniste, przy czym oszacowana wydajność produktu uzyskanego z uprawy kwiatostanów konopi wynosi 637,86 gram, stanowiących znaczną ilość w rozumieniu przepisów ustawy, tj. o czyn z art. 63 ust. 1 w zw. z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

III. w dniu 23 lipca 2018 r. na terenie posesji nr (...) w m. Ł. gm. T., pow. (...), woj. (...) wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w postaci konopi innych niż włókniste o łącznej wadze 1977,2 grama, stanowiących znaczną ilość w rozumieniu przepisów ustawy, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

I. Oskarżonego M. N. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I i za to z mocy art. 62 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go a z mocy art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II. Oskarżonego J. N. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt.II i za to z mocy art. 63 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go a z mocy art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III. Oskarżonego J. N. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt III i za to z mocy art. 62 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje go a z mocy art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

IV. Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 85a k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy oskarżonemu J. N. orzeczone w pkt II i III kary jednostkowe i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

V. Na podst. art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu M. N. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 23 lipca 2018 r. godz. 7:20 do dnia 11 września 2018 r. godz. 15:55;

VI. Na podst. art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt IV kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu J. N. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 23 lipca 2018 r. godz. 8:10 do dnia 25 października 2018 r. godz. 15:15;

VII. Na mocy art. 70 ust. 1i2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci torebki foliowej z zawartością suszu roślinnego o wadze 0,32 g, suszu konopi innych niż włókniste o wadze 1,31 g, 297,7 g, 38,33 g, 42,3 g, 253,3 g, 126,7 g, woreczków z zawartością białej substancji o wadze 0,99 g i 26,93 g, suszu w postaci 10 roślin konopi innych niż włókniste o masie 1006,1 g, 56 roślin konopi innych niż włókniste i suszu w postaci 10 roślin konopi innych niż włókniste o masie 952,3 g przechowywanych w magazynie (...) w B. do sprawy Prokuratury Okręgowej w Łomży 1Ds 101.2018 Drz 704-720/18;

VIII. Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego J. N. środek karny w postaci nawiązki na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii na rzecz (...) Stowarzyszenia (...) w G. w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych;

IX. Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego M. N. środek karny w postaci nawiązki na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii na rzecz (...) Stowarzyszenia (...) w G. w kwocie 3000 (trzy tysiące) złotych;

X. Zasądza od oskarżonego M. N. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych opłaty i 500 (pięćset) złotych tytułem części kosztów sądowych zwalniając go od pozostałych kosztów sądowych;

XI. Zasądza od oskarżonego J. N. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych opłaty i 500 (pięćset) złotych tytułem części kosztów sądowych zwalniając go od pozostałych kosztów sądowych.

Sygn. akt II Ka 62/19

Sąd Okręgowy w Łomży w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Grzegorz Skrodzki (spr)

Sędziowie SO Małgorzata Mieczkowska Protokolant Katarzyna Niemira przy udziale prokuratora: Anny Bałazy po rozpoznaniu w dniu: 24 kwietnia, 26 czerwca 11 września 2019 r sprawy M. N. i J. N. oskarżonych z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i inne na skutek apelacji prokuratora od wyroku Sądu Rejonowego w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. z dnia 8 listopada 2018 r. VII K 176/18.

I. zmienia wyrok w zaskarżonej części (punkt VII) w ten sposób iż za podstawę orzeczonego przepadku 56 roślin konopi innych niż włókniste przyjmuje art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 44 § 2 k.k., natomiast jako podstawę przepadku pozostałych wskazanych w tymże punkcie dowodów rzeczowych przyjmuje art. 70 ust. 2 ww. ustawy w zw. z art. 44 § 2 k.k.

II. zwalnia oskarżonych od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.