Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2617850

Wyrok
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
z dnia 24 października 2018 r.
VII GC 1315/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Robert Fonfara.

Sentencja

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VII Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu 24 października 2018 r. w K. na rozprawie sprawy z powództwa S. J. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C. o zapłatę

I.

zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na rzecz powoda S. J. kwotę 3875,10 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy) wraz z:odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot:

a.

3720 zł (trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych) od 12 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty,

b.

146,50 zł (sto czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) od 19 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty,

c.

8,60 zł (osiem złotych sześćdziesiąt groszy) od 19 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty;

II.

oddala powództwo w pozostałej części;

III.

zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na rzecz powoda S. J. kwotę 1017 zł (jeden tysiąc siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.