VI U 911/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2515304

Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 6 grudnia 2016 r. VI U 911/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Hanna Parzybut-Dan.

Protokolant: st. sekret. sąd. Justyna Zalewska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Płocku sprawy A. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w W. o podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom pracowniczym na skutek odwołania A. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia (...) roku, znak: nr (...) zmienia zaskarżona decyzję w ten sposób, że ustala, iż A.G. od dnia 24 listopada 2014 r. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

Uzasadnienie faktyczne

A. G. wniosła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. nr (...) z dnia 30 kwietnia 2015 r., którą organ rentowy stwierdził, że odwołująca od dnia 24 listopada 2014 r. nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu z tytułu zatrudnienia u płatnika składek (...) Sp. z o.o.

W odwołaniu wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji i ustalenie podlegania ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy.

W uzasadnieniu wskazała, że została zatrudniona przez Spółkę (...) Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i z tego tytułu została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych od dnia 1 października 2011 r. Podjęła faktycznie pracę i świadczyła ją przez okres 2 miesięcy i 28 dni. Od dnia 1 grudnia 2011 r. pobierała wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, następnie przebywała na urlopie wychowawczym oraz ponownie pobierała wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy., zasiłek chorobowy i do dnia 23 listopada 2014 r. zasiłek macierzyński. Argumentowała, że nadal łączy ją z (...) Sp. z o.o. stosunek pracy, bowiem nigdy nie został on rozwiązany. (...) Sp. z o.o. w W. nie została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zatem w świetle prawa nadal istnieje jako osoba prawna.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadniając swoje stanowisko podał, że odwołująca została od dnia 1 października 2011 r. zgłoszona jako pracownik do ubezpieczeń społecznych. Faktycznie świadczyła pracę 2 miesiące i 28 dni, w pozostałych okresach przebywała na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich i wychowawczych. Ustalono ponadto, że (...) Sp. z o.o. w W. w czasie swojej działalności nie opłaciła żadnych składek na ubezpieczenia społeczne. Wszyscy pracownicy, oprócz odwołującej, zostali wyrejestrowani do maja 2013 r. Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt X GU 218/13 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość płatnika obejmującą likwidację majątku. Jedynym udziałowcem płatnika, który także był prezesem zarządu spółki, jest M. B. pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji m.in. w spółkach handlowych. Powyższe oznacza, że spółka faktycznie nie prowadziła działalności gospodarczej i jako taka nie mogła być pracodawcą w dniu 24 listopada 2014 r., ubezpieczona nie mogła też świadczyć pracy. Ponadto odwołująca od 13 października 2008 r. podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia u innego płatnika, który również wypłaca ubezpieczonej zasiłki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. G. zawarła z (...) Sp. z o.o. w W. umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku koordynatora projektu. Świadczyła pracę 2 miesiące i 28 dni. (...) Sp. z o.o. w W. działała na zasadzie outsourcingu. Odwołująca zajmowała się sprawami leasingowymi, ubezpieczeniami i kredytami zaciąganymi przez spółkę. Do zakresu jej obowiązków należało pozyskiwanie klientów, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, spotkania z klientami, przedstawianie im ofert. Po dwóch miesiącach okazało się, że odwołująca jest w ciąży. Od godz. 9.00 do 14.00 A. G. pracowała w biurze, następnie część swojej pracy wykonywała w domu przez Internet.

(dowód: zeznania odwołującej k. 17-18, k. 78, umowy o pracę k. 21-22)

Od dnia 1 grudnia 2011 r. do 2 lutego 2012 r. odwołująca pobierała wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze środków pracodawcy. Następnie otrzymywała z ZUS od dnia 3 lutego 2012 r. do 25 marca 2012 r. zasiłek chorobowy, a od dnia 26 marca 2012 r. do 9 września 2012 r. zasiłek macierzyński. Od dnia 1 października 2012 r. do 15 kwietnia 2013 r. przebywała na urlopie wychowawczym, dalej od 23 kwietnia 2013 r. do 25 maja 2013 r. pobierała wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy finansowane ze środków pracodawcy. Następnie ponownie od 26 maja 2013 r. do 24 listopada 2013 r. pobierała zasiłek chorobowy, od 25 listopada 2013 r. do 23 listopada 2014 r. zasiłek macierzyński. Od dnia 21 listopada 2014 r. A. G. ponownie przebywała na zwolnieniu lekarskim. Odwołująca ubiega się w ZUS o wypłatę kolejnego zasiłku chorobowego.

Decyzją z dnia 29 maja 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. odmówił A. G. prawa do zasiłku chorobowego za okres od 27 grudnia 2014 r. do 19 maja 2015 r. oraz za okres ewentualnej dalszej niezdolności do pracy (decyzja w aktach ZUS- brak numeracji kart).

W miesiącu styczniu, lutym i maju 2013 r. (...) Sp. z o.o. w W. wyrejestrowała wszystkich pracowników za wyjątkiem A. G.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt X GU 218/13 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość płatnika obejmującą likwidację majątku (postanowienie o ogłoszeniu upadłości w aktach ZUS- brak numeracji kart. Jako syndyk został wyznaczony T. S. W dniu 11 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ustanowił P. G. kuratorem (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w W. (dowód: odpis z KRS w aktach ZUS).

Postanowieniem z dnia 13 maja 2014 r. umorzono postępowanie upadłościowe, postanowienie uprawomocniło się w dniu 4 czerwca 2014 r. (dowód: informacja z Sądu Rejonowego w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (k. 61).Aktualnie prezesem zarządu (...) Sp. z o.o. w W. jest M. G. (dowód: dział 2 rubryka 1 odpisu KRS w aktach organu rentowego).

Po umorzeniu postępowania upadłościowego akta pracownicze zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 11 grudnia 2014 r. adw. A. Z. (k. 67-70).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach ZUS, dokumenty znajdujące się w aktach osobowych oraz w oparciu o zeznania odwołującej (k.17-18, k. 78).

Stan faktyczny nie był sporny. Organ rentowy zakwestionował podleganie przez A. G. ubezpieczeniom społecznym emerytalno-rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. W swojej argumentacji dla wydania zaskarżonej decyzji powołał się na fakty związane z ogłoszeniem upadłości (...) Sp. z o.o. w W. w dniu 12 grudnia 2013 r., ponadto wskazał, że M. B. prezes zarządu spółki został pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji m.in. w spółkach handlowych. Brak jest jednak w aktach organu rentowego wyroku sądowego o pozbawieniu wykonywania przez M. B. działalności gospodarczej i zasiadaniu we władzach spółek handlowych, zatem ta okoliczność nie została udowodniona. Tym niemniej niesporne jest, że stosunki pracy zostały rozwiązane z wszystkimi pracownikami za wyjątkiem A. G. Po umorzeniu postępowania upadłościowego akta pracownicze zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 11 grudnia 2014 r. adw. A.Z. Nie było wśród tych akt dokumentacji osobowej A. G. Formalnie nigdy nie został rozwiązany z odwołującą stosunek pracy. Jak wynika z KRS prezesem zarządu spółki jest M. G. Spółka nadal jest wpisana w KRS jako podmiot prawa gospodarczego.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie jest zasadne.

W myśl art. 68 ust. 1 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 748) do zakresu działania Zakładu należy między innymi realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych. W razie sporu dotyczącego obowiązku ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje decyzję osobie zainteresowanej oraz płatnikowi składek (art. 38 ust. 1).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, 13 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami od dnia nawiązania stosunku pracy do ustania stosunku pracy.

Na mocy powołanych przepisów organ rentowy stwierdził, że A. G. nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu: emerytalno-rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu od dnia 24 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy nie podzielił oceny dowodów przeprowadzonych w postępowaniu przed organem rentowym, z których wynika, że odwołująca nie mogła świadczyć pracy na rzecz podmiotu znajdującego się w upadłości likwidacyjnej, a więc firmy, która faktycznie nie prowadziła działalności. Ponadto wszyscy pracownicy oprócz odwołującej zostali wyrejestrowani z ZUS w styczniu, lutym i maju 2013 r.

W świetle Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się:

1)

na mocy porozumienia stron;

2)

przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3)

przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4)

z upływem czasu, na który była zawarta.

Ponadto zgodnie z art. 63 k.p. umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie z dniem śmierci pracownika i z dniem śmierci pracodawcy (art. 631 k.p. i 632 k.p.) oraz w przepisach szczególnych. Jak trafnie przyjął Sąd Najwyższy w tezie 1 wyroku z dnia 5 września 2001 r., I PKN 830/00, OSNP 2003, Nr 15, poz. 355, likwidacja pracodawcy nie jest zdarzeniem powodującym wygaśnięcie umowy o pracę.

Jak wynika z postępowania dowodowego stosunek pracy z odwołującą nie został rozwiązany, nie zachodziły też przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy. (...) Sp. z o.o. w W. jest nadal podmiotem gospodarczym wpisanym do KRS, zatem funkcjonuje i może jako pracodawca zatrudniać pracowników.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję, ustając, że A. G. od 24 listopada 2014 r. podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu jako pracownik u płatnika składek (...) Sp. z o.o. w W.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.