VI U 3575/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3102406

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 15 września 2020 r. VI U 3575/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Janusz Madej.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 15 września 2020 r. w Bydgoszczy na rozprawie odwołania: W. W. od decyzji: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 3 października 2019 r., znak: (...) w sprawie: W. W. przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o ustalenie kapitału początkowego

1) zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. do uwzględnienia:

- przy ustalaniu kapitału początkowego okresu pracowniczego zatrudnienia ubezpieczonego W. W. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) (...) w B. od 15 września 1978 r. do 15 września 1979 r. jako okresu składkowego;

- przy obliczaniu podstawy kapitału początkowego ubezpieczonego W. W. jego wynagrodzenia za pracę uzyskanego w powyższym okresie w wysokości 2500 (dwa tysiące pięćset) miesięcznie;

2) nie stwierdza odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w B. za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 3 października 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B., po rozpoznaniu wniosku w sprawie kapitału początkowego złożonego przez W. W., wniosku z dnia 23 sierpnia 2019 r., ustalił dla ubezpieczonego W. W. kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r. W pkt V tej decyzji organ rentowy wskazał, że do ustalenia wartości kapitału początkowego Zakład nie uwzględnił okresu pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, w Spółdzielni Kółek Rolniczych z powodu braku stwierdzenia czy był ubezpieczony pracownikiem najemnym, czy członkiem Spółdzielni. Ponadto organ rentowy zaznaczył, że umowa o pracę nie jest dokumentem formalnym do zaliczenia stażu. Odwołanie od tej decyzji złożył ubezpieczony W. W. wskazując, że w przedłożonych dokumentach w ZUS-ie stary dowód osobisty powinien być pełnoprawnym dokumentem, media donoszą, ubezpieczony podnosił, że wszystkie wpisy w starym dowodzie jak najbardziej są honorowane, a ponadto ubezpieczony powoływał się na umowę o pracę zawartą z Rolniczą Spółdzielnią pro..., i zadawał pytanie czy to nie wystarcza do uwzględnienia okresu zatrudnienia. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania wskazując, że do podstawy wymiaru kapitału oraz wskaźnika wysokości tej podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych z okresu od 1 stycznia 1979 r. do 31 grudnia 1988 r., wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wyniósł 46,75%. Ponadto organ rentowy wskazywał, że uwzględniono okresy składkowe w wymiarze 8 lat 11 miesięcy i 10 dni, to jest 107 miesięcy. Do stażu zaliczono następujące okresy: od 29 lipca 1976 r. do 23 czerwca 1978 r., od 17 września 1979 r. do 30 kwietnia 1982 r., od 1 maja 1982 r. do 30 czerwca 1985 r. oraz od 1 lipca 1985 r. do 30 września 1986 r. Pozwany wyjaśnił, że do ustalenia kapitału początkowego nie uwzględnił okresu zatrudnienia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na podstawie przedłożonej umowy o pracę, zawartej 15 września 1978 r. Organ rentowy wskazywał, że z przedłożonego dokumentu nie wynika czy powód, urodzony (...), był pracownikiem najemnym czy członkiem Spółdzielni, dodatkowo Zakład zaznaczał, że w dowodzie osobistym brak jest wpisu dotyczącego zatrudnienia w RSP. Powołując się na art. 4 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, organ rentowy wnosił o przeprowadzenie dowodu z dokumentacji osobowo-płacowej powoda ze spornego okresu zatrudnienia w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej oraz przesłuchanie ubezpieczonego na okoliczność charakteru jego pracy i wymiaru, wymiar, jej wymiaru i wysokości osiąganego wynagrodzenia w tym okresie. Sąd Okręgowy ustalił i rozważył, co następuje. Spór w niniejszej sprawie dotyczył okresu zatrudnienia ubezpieczonego w rolni..., w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) N. (...) w B. od 15 września 1978 r. do 15 września 1979 r., jak również w kwestii uwzględnienia wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu tego zatrudnienia przez ubezpieczonego. Na podstawie dowodu z umow..., z oryginału umowy o pracę z dnia 15 września 2000, przepraszam, 1978 r. oraz dowodu z przesłuchania ubezpieczonego, Sąd Okręgowy ustalił, że ubezpieczony był pracownikiem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) N. (...) w B. w okresie od 15 września 1978 r. do 15 września 1979 r. zatrudnionym jako stażysta po Technikum Rolniczym w pełnym wymiarze etatu za wynagrodzeniem miesięcznym 2500 złotych. W ocenie Sądu Okręgowego dowód z przesłuchania ubezpieczonego oraz dowód z tej umowy o pracę były w pełni spójne i pozwalały na uwzględnienie w odwołaniu ubezpieczonego zarówno w kwestii zaliczenia wspomnianego okresu zatrudnienia do ustalenia kapitału początkowego jako prac, jako okresu składkowego, jak i do uwzględnienia zarobków ubezpieczonego uzyskiwanych z tytułu tego zatrudnienia w powyższym okresie w wysokości 2500 zł miesięcznie. Sąd Okręgowy wskazuje, że ubezpieczony w czasie swoich zeznań podał, że nie korzystał z urlopów bezpłatnych ani ze zwolnień lekarskich w okresie tego zatrudnienia. Natomiast dokument w postaci umowy o pracę został złożony w oryginale i nie ulega wątpliwości, że dotyczy on pracowniczego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 6 z dnia 17 grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt..., 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 53. Sąd Okręgowy wskazuje, że było to pracownicze zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2 art. 6, zgodnie z którym za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy zatrudnienia, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne, albo za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia na obszarze państwa polskiego w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy, albo rentę chorobową. Zatem ubezpieczony doma..., ubezpieczonemu powinien zostać zaliczony okres zatrudnienia w RSP w B. na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 litery a, gdyż umowa o pracę wskazywała, zarówno wynagrodzenie, jak i wymiar czasu pracy i niewątpliwie była umową o pracę. W związku z tym... A jeśli chodzi o ten dokument, to Sąd Okręgowy wskazuje, iż w jego treści odwołano się, w tej umowie o pracę do zarządzenia Ministra Rolnictwa i Finansów z dnia 3 marca 1976 r. w sprawie zasad i warunków pomocy państwa dla spółdzielczej gospodarki w rolnictwie. Wprawdzie podano wadliwy Monitor Polski, bo zarządzenie z dnia 3 marca zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 1976 r. Nr 14, poz. 66, tym niemniej w § 3 tego zarządzenia wskazuje się, co następuje. Wysokość dodac..., dotacji dla spółdzielni z tytułu zatrudnienia pracowników inżynieryjno-technicznych i stażystów, mających wyższe lub średnie wykształcenie w specjalnościach rolniczych, wynosi miesięcznie w razie zatrudnienia stażysty 2 i pół do 3 i pół tysiąca złotych. I to jest przepis, który potwierdza wiarygodność dokumentu, na który powoływał się ubezpieczony, także w postępowaniu emerytalno-rentowym w przedmiocie ustalenia kapitału początkowego, no bo wynagrodzenie jego zostało ustalone w tych granicach, które były refundowane z dotacji z budżetu państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a powód był właśnie pracownikiem, stażystą pracownikiem posiadającym wykształcenie średnie techniczne. Z tego względu, w ocenie Sądu Okręgowego, zarówno dowód z przesłuchania ubezpieczonego, jak i dowód z umowy o pracę miały taką moc dowodową i wiarygodność, które pozwalały na uwzględnienie odwołania ubezpieczonego i uznanie, że po pierwsze okres składkowy, będący okresem pracowniczego zatrudnienia ubezpieczonego w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w B. powinien zostać mu zaliczony przy obliczaniu kapitału początkowego, jak również wynagrodzenie uzyskane w tym okresie powinno zostać wzięte przez organ rentowy pod uwagę przy obliczeniu podstawy kapitału, podstawy wymiaru kapitału początkowego. Należy podkreślić w związku z tym, dokonując subsumcji właściwych przepisów prawa materialnego do ustalonego w sprawie stanu faktycznego, iż zgodnie z art. 174 ust. 1 powołanej ustawy emerytalno-rentowej kapitał początkowy (ns 00:42:22.280) na zasadach określonych w art. 53 z uwzględnieniem ust. 2 do 12. Zgodnie z ust. 2 art. 174, przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy, pkt 1: okresy składkowe, o których mowa w art. 6, a zgodnie z ust. 3 art. 174 podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i ustęp 3 oraz art. 18, z tymże okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r. Dlatego na podstawie tych przepisów Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w pkt 1 sentencji wyroku zgodnie z art. 477 ze znaczkiem 14 § 2 k.p.c. W pkt 2 wyroku Sąd nie stwierdził odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, albowiem organ rentowy mimo przedłożenia tej umowy mógł mieć wątpliwości czy ubezpieczony rzeczywiście odbył okres tego zatrudnienia i konieczne było przeprowadzanie dowodów, dowodu z przesłuchania ubezpieczonego, jak również analiza tej umowy poprzez właściwe przepisy prawa materialnego. Tego dokonać mógł dopiero Sąd w postępowaniu rozpoznawczym. Tyle jeśli chodzi o ustne wygłoszenie uzasadnienia wyroku. Na tym zakończono to wygłoszenie. Sąd info..., poucza.

[Koniec 00:44:25.620]

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.