VI U 3478/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3102834

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2020 r. VI U 3478/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Janusz Madej.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. w Bydgoszczy na rozprawie odwołania: C. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 26 września 2019 r., znak: (...) w sprawie: C. M. przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o przeliczenie emerytury zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. do przeliczenia emerytury ubezpieczonej C. M. z uwzględnieniem jej wynagrodzeń uzyskanych z tytułu pracowniczego zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) SA w I.:

- w okresie od 1 listopada 1997 r. do 31 grudnia 1997 r. w wysokości 1136 zł 64 gr;

- w roku 1998 w wysokości 7249 zł 26 gr;

- w roku 1999 w wysokości 2335 zł 72 gr.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 26 września 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. Inspektorat w I., po rozpatrzeniu wniosku z 27 sierpnia 1909..., przepraszam, 27 sierpnia 2019 r. odmówił wnioskodawczyni prawa do przeliczenia emerytury na podstawie artykułu 111 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W uzasadnieniu tej decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, iż odstępuje od przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia, ponieważ z przedstawionych kart wynagrodzeń nie wynika jakiego roku dotyczą wynagrodzenia i jednocześnie poinformował organ rentowy ubezpieczoną, że przedłożone karty były rozpatrzone na wniosek z dnia 19 marca 2019 r. Odwołanie od tej decyzji wniosła ubezpieczona, wskazując, iż do swojego wniosku z dnia 27 sierpnia 2019 r. dołączone zostały stosowne i wystarczające dokumenty, potwierdzające okres jej zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...), takie jak świadectwo pracy za okres od 1 listopada 1997 r. do 10 września 1999 r., karty pracy z otrzymanym wynagrodzeniem oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w I., które potwierdza osiągnięcie przez nią dochodów z tytułu stosunku pracy za lata 1997-1999. Ubezpieczona nadmieniała przy tym, że w przedłożonej dokumentacji został wskazany okres zatrudnienia, natomiast na kartach wynagrodzeń były naniesione adnotacje pracodawcy o osiągniętym przez ubezpieczoną wynagrodzeniu. Ubezpieczona domagała się spowodowania ponownego przeliczenia swojego świadczenia emerytalnego przez organ rentowy, gdyż w jej ocenie przedłożone dokumenty w całości odzwierciedlały wartość jej wynagrodzenia ze stosunku pracy z Przedsiębiorstwem (...) w okresie od 1 listopada 1997 r. do 10 września 1999 r. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania, powołując argumentacją, przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i dodatkowo wskazując, że uprzednio karty wynagrodzeń były przedmiotem rozpatrywania wniosku z 19..., wniosku ubezpieczonej z 19 marca 2019 r., załatwionego decyzją z 27 maja 2019 r., od której ubezpieczona nie wniosła odwołania. Sąd Okręgowy ustalił i rozważył, co następuje. Ubezpieczona C. M. w dniu 27 sierpnia 2019 r. złożyła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddziale w B. Inspektoracie w I. wniosek o ponowne przeliczenie swojej emerytury, zgodnie z załączonymi do wniosku dokumentami. Do wniosku dołączyła świadectwo pracy z dnia 31 lipca 1997 r., potwierdzające jej zatrudnienie w Przedsiębiorstwie (...) SA w I., w okresie 8 lutego 1979 r. do 30 września 1997 r. w pełnym wymiarze czasu pracy oraz świadectwo pracy, którego, wystawione na okres którego spór dotyczył, świadectwo z dnia 10 września 1999 r., potwierdzające jej zatrudnienie w powyższym przedsiębiorstwie, w okresie od 1 listopada 1997 do 10 września 1999 r. Ponadto ubezpieczona dołączyła do swojego wniosku odpisy kart zarobkowych za lata 1996, 1997 oraz 1998, 1999. Na podstawie tych dowodów, z tych dokumentów oraz oryginału kart wynagrodzeń na, znajdujących się w aktach osobowych powódki, nadesłanych przez, do akt sprawy przez (...) Urząd Wojewódzki w B. Biuro (...) Sąd Okręgowy ustalił, iż ubezpieczona w okresie od 1 listopada 1997 r. do 10 września 1999 r. była zatrudniona w Przedsiębiorstwie (...) Spółce Akcyjnej, w niepełnym wymiarze czasu pracy, to jest 3/4 etatu. W ocenie Sądu Okręgowego dowody z kart zarobkowych ubezpieczonej, dołączone przez nią do wniosku, w sposób w pełni czytelny dawały podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzeń ubezpieczonej ze spornego okresu. Należy nadmienić, że nawet, jak wynika z odpisu karty wynagrodzeń, dołączonych przez ubezpieczoną do jej wcześniejszego wniosku o przeliczenie świadczenia emerytalnego z 27 sierpnia 2018 r., przepraszam, z 19 marca 2019 r., wniosek ten rozpoznany został decyzją odmowną z dnia 27 maja 2019 r. Wysokość wynagro..., organ rentowy w zasadzie nie miał wątpliwości z identyfikacją wysokości wynagrodzeń ubezpieczonej w spornym okresie, albowiem sporządził zsumowania wynagrodzeń ze spornego okresu, czyli od 1 listopada 1997 r. do 31 grudnia 1997 r. w kwocie 1.136 zł 64 gr, za 1998 r. w kwocie 7.248 zł 91 gr i za 1999 r. w kwocie 2.335 zł 72 gr. W związku z tym stanowisko organu rentowego, prezentowane także w niniejszym postępowaniu, zakończonym decyzją odmowną, uznać należy za niezrozumiałe i naruszające słuszny interes ubezpieczonej, gdyż dokumenty te były sporządzone w taki sposób, że dawały pełną możliwość identyfikacji wynagrodzeń ubezpieczonej ze spornego okresu. Odnośnie wysokości tych wynagrodzeń Sąd chciał tylko zaznaczyć, że przyjął właśnie za rok 1997, za okres listopad - grudzień i za rok 1999 kwoty zsumowane przez organ rentowy i wynikające z kart wynagrodzeń, natomiast za rok 1998 przyjął kwotę o 35 gr większą, albowiem organ rentowy przy zsumo..., sporządzaniu zsumowania wynagrodzeń ubezpieczonej za miesiąc sierpień 1999, przepraszam, 1998 r. przyjął kwotę 566 zł 15 gr, nato..., natomiast w ocenie Sądu Okręgowego z karty wynagrodzeń wynika, że ubezpieczona zarobiła w tym miesiącu 566 zł 50 gr, a jedynkę, którą przyjął organ rentowy do swojego zsumowania, Sąd interpretuje jako przecinek z miesiąca lipca, zrobiony stosunkowo niedbale przez osobę sporządzającą kartę, gdzie ubezpieczona zarobiła 286 zł i 72 gr, dzielący właśnie złote i grosze, natomiast zarobki ubezpieczonej za miesiąc sierpień wyniosły 566 zł 50 gr, a nie 15 gr. W ocenie Sądu Okręgowego, oryginały kart wynagrodzeń miały taką moc dowodową i wiarygodność, że w pełni potwierdzały stanowisko procesowe ubezpieczonej, co do konieczności uwzględnienia powyższych wynagrodzeń przy przeliczeniu jej emerytury. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 53, wysokość emerytury, emerytury lub renty oblicza się ponownie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 od podstawy wymiaru ustalonej w myśl art. 15, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na podstawie przepisów prawa polskiego, punkt 1., z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru świadczenia, pkt 2., z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury lub renty, albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty, z uwzględnieniem artykułu 176, pkt 3., z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub renty, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego. Skoro zebrany w sprawie materiał dowodowy dawał podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzeń ubezpieczonej w spornym okresie od 1 listopada 1997 r., do 10 września 1999 r., dotychczas nieuwzględnionych przy przeliczaniu świadczenia emerytalnego ubezpieczonej, to Sąd Okręgowy zobowiązał organ rentowy do przeliczenia świadczenia emerytalnego ubezpieczonej z uwzględnieniem tych wynagrodzeń, które w jego ocenie są niewątpliwe i ustalone w sposób pewny, w toku niniejszego postępowania. Z powyższych motywów, na podstawie art. 477 ze znaczkiem 14 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, w związku z powołanym art. 111 ustawy emerytalnej, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku, a w uzasadnieniu nadmienić jeszcze należy, że skoro zaskarżona decyzja rozpoznawała wniosek ubezpieczonej z dnia 27 sierpnia 2019 r., to przeliczenie świadczenia ubezpieczonej powinno nastąpić od 1 dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek, czyli od 1 sierpnia 2019 r. Na tym wygłoszenie ustne, ustnego uzasadnienia zakończono. Wyrok w niniejszej sp.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.