Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2148230

Wyrok
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 20 marca 2014 r.
VI U 1336/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Marek Zwiernik.

Protokolant st. sekr. sądowy Aneta Symeryak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozpraw ie w dniu 17 marca 2014 r. sprawy z odwołania W. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w G.W. z dnia 18 września 2013 r. znak (...) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G. W. o przyznanie emerytury oddala odwołanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.