Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753226

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2015 r.
VI SO/Wa 1/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013 r. odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2013 r. sygn. akt VI SO/Wa 1/13. oddalające wniosek A. S. o wymierzenie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. (dalej też jako wnioskodawca) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Postanowieniem z dnia 1 lipca 2013 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zwolnił A. S. od kosztów sądowych oraz ustanowił dla A. S. radcę prawnego w niniejszej sprawie. Pismem z dnia 23 lipca 2013 r. (przesłanym Sądowi do wiadomości) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie poinformowała o wyznaczeniu radcy prawnego A. D. pełnomocnikiem z urzędu dla wnioskodawcy.

Postanowieniem z dnia 13 września 2013 r. (sygn. akt VI SO/Wa 1/13) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek A. S. o wymierzenie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej grzywnyw trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pismem nadanym w placówce operatora pocztowego w dniu 27 września 2013 r. pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Jednocześnie przedłożył opinię o bezzasadności wnoszenia środka odwoławczego od postanowienia Sądu z dnia 13 września 2013 r. wraz z dowodem nadania w dniu 27 września 2013 r. przedmiotowej opinii na adres wnioskodawcy.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 1 października 2013 r. (w tym dniu też przesłanym za pośrednictwem operatora pocztowego) wskazał, że "wobec opinii pełnomocnika o bezzasadności wnoszenia środka odwoławczego" zwraca się o doręczenie mu bezpośrednio postanowienia z dnia 13 września 2013 r. Sąd doręczając wnioskodawcy odpis ww. postanowienia wskazał, że z uwagi na brzmienie art. 67 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej też jako p.p.s.a.) doręczenie to ma charakter wyłącznie informacyjny, bowiem skutki prawne doręczenia pism rozpoczynają się z datą ich doręczenia pełnomocnikowi.

Pismem nadanym w placówce operatora pocztowego w dniu 5 listopada 2013 r. wnioskodawca złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2013 r. sygn. akt VI SO/Wa 1/13. W uzasadnieniu wskazał, że niezależną od niego przyczyną uchybienia terminu do złożenia zażalenia, była opinia pełnomocnika o braku podstaw do złożenia zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2013 r. odrzucił wniosek wnioskodawcy o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2013 r. sygn. akt VI SO/Wa 1/13.

Pełnomocnik wnioskodawcy pismem nadanym w placówce operatora publicznego w dniu 25 stycznia 2014 r. przedłożył opinię o bezzasadności wnoszenia środka odwoławczego od postanowienia Sądu z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarazem w piśmie przewodnim poinformował Sąd, że o złożeniu opinii poinformował telefonicznie wnioskodawcę a nadto w tym samym dniu tj. 25 stycznia 2014 r. listownie.

Wnioskodawca w piśmie nadanym w placówce operatora pocztowego w dniu 19 lutego 2014 r. poinformował, że rezygnuje z pełnomocnika oraz wobec opinii pełnomocnika o bezzasadności wnoszenia środka odwoławczego wnosi o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 30 grudnia 2013 r. Wskazał, że opinię pełnomocnika otrzymał w dniu 12 lutego 2014 r. a więc w jego ocenie zachował termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2014 r. o sygn. akt VI SO/Wa 1/13 na podstawie art. 88 p.p.s.a. odrzucił wniosek A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 30 grudnia 2013 r., odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 13 września 2013 r., oddalające wniosek o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Wnioskodawca wniósł na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy czym przedmiotowe zażalenie zostało przez Naczelny Sąd Administracyjny oddalone postanowieniem z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt II GZ 742/14.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2013 r. sygn. akt VI SO/Wa 1/13, Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż w przedmiotowej sprawie postanowienie z dnia 30 grudnia 2013 r. zostało doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy w dniu 18 stycznia 2014 r. Zatem termin na wniesienie zażalenia upłynął w dniu 27 stycznia 2014 r. (z uwagi na przypadającą w siódmym dniu upływu terminu sobotę). Tym samym wniesienie przez wnioskodawcę zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 30 grudnia 2013 r. w dniu 26 marca 2014 r., nastąpiło po upływie ustawowego terminu do jego złożenia. Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2014 r. odrzucił wniosek A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 30 grudnia 2013 r., a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na ww. postanowienie z dnia 17 kwietnia 2014 r.

W myśl art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, zaś z treści art. 178 ww. ustawy wynika, iż wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po terminie.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.