Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003465

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
VI SAB/Wa 44/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.).

Sędziowie: NSA Zdzisław Romanowski, WSA Aneta Lemiesz Pr.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 6 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi K. O. na bezczynność Głównego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego uzgodnienia usytuowania reklamy świetlnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.