VI SAB/Wa 33/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2567100

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2018 r. VI SAB/Wa 33/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Grzelak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr (...) przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r. w przedmiocie prowadzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zwrócić J. S. wpis sądowy od skargi w kwocie 100,00 zł (sto złotych) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wpisany do rejestru opłat sądowych w dniu 3 sierpnia 2018 r. pod pozycją 22101.

Uzasadnienie faktyczne

J. S. (dalej jako: "Skarżący" lub "Strona") wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na opisaną w komparycji niniejszego orzeczenia bezczynność Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr (...) przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r. w przedmiocie prowadzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego. W dniu 3 sierpnia 2018 r. Skarżący dokonał przelewu na rachunek bankowy Sądu opłaty w wysokości 100,00 zł tytułem wpisu sądowego od skargi (informacja z rejestru Opłat Sądowych WSA w Warszawie - k. 99 akt sądowych).

Pismem procesowym z dnia 27 września 2018 r. Strona cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369; dalej jako: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Sąd uznając, że w sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi, będąc związany tym cofnięciem, na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy umorzył postępowanie.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi orzeczono natomiast na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.