Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139059

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 października 2016 r.
VI SAB/Wa 26/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy w przedmiocie sprostowania sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie z 8 września 2016 r., sygn. akt VI SAB/Wa 26/16 zapadłego w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanowił sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 września 2016 r., sygn. akt VI SAB/Wa 26/16, wpisując w punkcie 3 sentencji "P. S.A. z siedzibą w W." zamiast "P. Sp. z o.o. z siedzibą w W."

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 8 września 2016 r., sygn. akt VI SAB/Wa 26/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w punkcie 1 sentencji zobowiązał Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej Prezes UKE) do rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt sprawy z wniosku P. S.A. z siedzibą w W. z 14 lipca 2015 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego od decyzji Prezesa UKE z (...) czerwca 2015 r. W punkcie 2 stwierdził, że bezczynność Prezesa UKE nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, a w punkcie 3 zasądził od Prezesa UKE na rzecz P. S.A. z siedzibą w W. kwotę 597 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

W punkcie 3 sentencji ww. wyroku, w wyniku błędu redakcyjnego omyłkowo, określając stronę skarżącą wskazano "P. Sp. z o.o. z siedzibą w W." zamiast "P. S.A. z siedzibą w W.".

W myśl art. 156 § 1 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. O sprostowaniu sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym.

Mówiąc o błędzie pisarskim należy mieć na uwadze widoczne, wbrew zamierzeniom Sądu niewłaściwie użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię, błąd gramatyczny albo niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów (K. Piasecki (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz..., s. 1050).

Mając powyższe na uwadze należało uznać, iż w przedmiotowej sprawie zaistniała podstawa do sprostowania sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 września 2016 r., sygn. akt VI SAB/Wa 26/16.

Uwzględniając powyższe Sąd na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.