VI SAB/Wa 25/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3126453

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2020 r. VI SAB/Wa 25/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz.

Sędziowie WSA: Tomasz Sałek (spr.), Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 września 2020 r. sprawy ze skargi A. Z. na bezczynność Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w W. w przedmiocie wyrejestrowania odbiornika telewizyjnego oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

A. Z. (dalej: "Skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Poczty Polskiej S A. (dalej też jako: "organ" lub "Poczta") dotyczącą wyrejestrowania odbiornika telewizyjnego.

Przedmiotowy odbiornik był bowiem zarejestrowany, w prowadzonej przez Pocztę Polską S.A. ewidencji abonentów, pod adresem (...), ul. (...).

W wyniku zaprzestania regulowania opłat abonamentowych przez Skarżącą, Poczta Polska S.A. w dniu (...) stycznia 2018 r. wysłała upomnienie na dane wskazane podczas rejestracji odbiorników, w związku z brakującymi opłatami abonamentowymi, za okres od stycznia 2013 r. do stycznia 2018 r. Następnie organ, w wyniku dokonanej weryfikacji otrzymanej zwrotnie korespondencji, ustalił, że ww. upomnienie zostało wysłane na nieaktualne dane Skarżącej. Z uwagi na powyższe, w myśl art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1801, dalej też "ustawa o opłatach"), organ, jako uprawniony do korzystania z danych rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, 2294), dokonał weryfikacji danych Skarżącej, w celu wywiązania się z obowiązków określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych.

W dniu (...) września 2018 r. Poczta Polska S.A. skierowała do Skarżącej, na adres ul. (...), upomnienie wzywające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty zaległych należności za okres od stycznia 2013 r. do sierpnia 2018 r. Przedmiotowe upomnienie zostało zwrócone wierzycielowi jako "niepodjęte w terminie". Także w dniu (...) marca 2019 r. Poczta Polska S.A. skierowała do Skarżącej, upomnienie wzywające do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty zaległych należności za okres od stycznia 2014 r. do lutego 2019 r. Zostało ono zwrócone również jako "niepodjęte w terminie" w dniu 12 kwietnia 2019 r.

W związku z brakiem uregulowania zadłużenia przez Skarżącą, Poczta sporządziła tytuł wykonawczy, który w dniu (...) czerwca 2019 r. przekazała do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego (...), w celu jego realizacji. Przedmiotowy tytuł wykonawczy na dzień sporządzenia obejmował należności z tytułu zaległych opłat abonamentowych, za okres od stycznia 2014 r. do lutego 2019 r., w wysokości 1352,20 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł.

Organ egzekucyjny przekazał na konto bankowe Poczty Polskiej S.A., wyegzekwowane w oparciu o tytuł wykonawczy środki pieniężne w wysokości 1603,72 zł, które zostały zaliczone na opłaty abonamentowe za okres od stycznia 2014 r. do lutego 2019 r. odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia.

Skarżąca, w związku przeprowadzoną egzekucją, pismem z dnia (...) września 2019 r., poinformowała Pocztę, że obowiązek ponoszenia opłat abonamentowych nie istnieje, z uwagi na sprzedaż mieszkania przy ul. (...) w (...), wraz z wyposażeniem, w dniu (...) października 2013 r. i wniosła o natychmiastowe wyrejestrowanie odbiornika ze skutkiem od daty (...) października 2013 r. począwszy.

Pismem z dnia (...) października 2019 r. Skarżąca ponagliła Pocztę, w związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia (...) września 2019 r.

Następnie Skarżąca przekazała do Urzędu Pocztowego (...) formularz zgłoszenia zmiany danych, który został potwierdzony w dniu (...) października 2019 r. przez pracownika placówki pocztowej.

W dniu (...) grudnia 2019 r. Poczta Polska S.A. poinformowała Skarżącą, że zostało do systemu wprowadzone wyrejestrowanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych z dniem (...) października 2019 r. oraz o zaległości w opłatach abonamentowych.

Pismem z dnia (...) grudnia 2019 r. ponownie Skarżąca zwróciła się do Urzędu Pocztowego (...), w którym informuje, że nie otrzymała wymaganego zawiadomienia o stwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych. Pismo to również zostało przekazane do (...) - Centrum Obsługi Finansowej, Wydział Abonamentu RTV Poczty Polskiej S.A.

W dniu (...) stycznia 2020 r. Poczta Polska S.A., w odpowiedzi na pismo Skarżącej z dnia (...) grudnia 2019 r., podtrzymała stanowisko zawarte w poprzedniej korespondencji z dnia (...) grudnia 2019 r.

W zaistniałej sytuacji Skarżąca złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Poczty Polskiej S A. wobec niedokonania - wbrew wielokrotnym jej działaniom - wyrejestrowania odbiornika telewizyjnego wcześniej zarejestrowanego i używanego przez Skarżącą w jej poprzednim miejscu zamieszkania: ul. (...)(...), z uwagi na sprzedaż tego mieszkania wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem i sprzętem na mocy umowy zawartej w dniu (...) października 2013 r., w szczególności wobec niedoręczenia Skarżącej - potwierdzającego wyrejestrowanie - zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. poz. 1676).

W związku z powyższym Skarżąca wniosła o stwierdzenie przez sąd, w trybie art. 149 § 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1392, dalej zwana "p.p.s.a."), że ww. odbiornik został wyrejestrowany na datę sprzedaży ww. mieszkania, tj. na datę (...) października 2013 r.; a w razie nieuwzględnienia tego wniosku o zobowiązanie organu do stwierdzenia, że ww. odbiornik został wyrejestrowany ze skutkiem wyrejestrowania ww. odbiornika na datę sprzedaży ww. mieszkania, tj. na datę (...) października 2013 r.; względnie, zobowiązanie organu do doręczenia skarżącej - nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia - potwierdzającego wyrejestrowanie ww. odbiornika zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie rejestracji odbiorników, ze skutkiem wyrejestrowania ww. odbiornika na datę sprzedaży ww. mieszkania, tj. na datę (...) października 2013 r.; a ponadto o przyznanie od organu na rzecz Skarżącej kwoty określonej w art. 149 § 2 p.p.s.a. - wedle uznania Sądu; oraz zasądzenie od organu na rzecz Skarżącej zwrotu kosztów postępowania, w tym zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika według norm prawem przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

W piśmie przygotowawczym z dnia (...) lipca 2020 r. Skarżąca uznała argumenty przedstawione w odpowiedzi na skargę za chybione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2167), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej. Kontrola, o której mowa w § 1 sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (§ 2 art. 1 tej ustawy).

Z kolei w myśl art. 119 pkt 4 p.p.s.a. sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Stosownie do treści art. 3 § 1 p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Przy czym jak wynika z art. 3 § 2 pkt 8 i pkt 9 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje między orzekanie w sprawach bezczynności lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4, przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a, oraz w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Zgodnie z art. 149 § 1 p.p.s.a., sąd uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Przed odniesieniem się do zarzutów bezczynności organu wyjaśnić należy, że ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie określa, na czym polega "bezczynność organu", stanowiąca obok "przewlekłego prowadzenia postępowania" przedmiot skargi przewidzianej w art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. Pojęcie "przewlekłość postępowania" również nie zostało zdefiniowane ustawowo. Wobec braku legalnej definicji tych pojęć ich wykładnia dokonywana jest w orzecznictwie sądowym oraz literaturze prawniczej. Przyjmuje się więc, że z "bezczynnością" organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu lub nie podjął stosownej czynności (tak też m.in. wyrok WSA w Łodzi z 20 grudnia 2010 r., II SAB/Łd 53/2010, Lex nr 821197 i wyrok WSA w Lublinie z 19 maja 2011 r., II SAB/Lu 9/2011, LexPolonica nr 2573094). W przypadku skarg na bezczynność kontroli sądu poddawany jest zatem brak aktu lub czynności w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w określonej formie i w określonym przez prawo terminie.

W realiach sprawy podanej kontroli Sądu, Skarżąca pismem z dnia (...) września 2019 r., domagała się od Poczty potwierdzenia wyrejestrowania odbiornika telewizyjnego z datą wsteczną a więc (...) października 2013 r., z uwagi na sprzedaż w tej dacie mieszkania przy ul. (...) w (...). Wobec niedoręczenia jej stosownego zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych Skarżąca zarzuciła Poczcie bezczynność.

W ocenie Sądu, nie istniał po stronie organu obowiązek doręczenia Skarżącej zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych w zakresie wyrejestrowania odbiornika z datą wsteczną - od (...) października 2013 r.

Aktualnie szczegóły procesu rejestracji odbiorników normuje rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1676). Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych wynika wprost z przepisu prawa - z art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o opłatach - powstaje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i trwa do czasu ich wyrejestrowania lub dopełnienia w placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. formalności związanych ze zwolnieniem od opłat abonamentowych.

Kwestia opłat z tytułu abonamentu RTV była przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt K 24/08 orzekając o zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 7 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o opłatach wskazał, że "zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy abonamentowej na posiadaczu zarejestrowanego odbiornika ciąży ex lege obowiązek uiszczenia abonamentu, powstający z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu rejestracji odbiornika".

Z przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach wynika, że posiadanie odbiornika stanowi domniemanie faktu jego używania, z kolei z posiadaniem i używaniem odbiornika ustawa wiąże obowiązek jego rejestracji (art. 5 ust. 1) oraz uiszczania opłat abonamentowych (art. 2 ust. 1), zatem dla nakazania rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych wystarczające jest domniemanie posiadania radioodbiorników lub odbiorników telewizyjnych.

Równocześnie należy wskazać, że zgodnie z treścią § 11 ww. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. użytkownik odbiorników, niezwłocznie powiadamia operatora wyznaczonego o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o zgubieniu lub zniszczeniu dowodu zarejestrowania odbiorników, o którym mowa w § 9, oraz o zaprzestaniu używania odbiorników. Zarazem, dla skutecznego dopełnienia czynności w formie przewidzianej przepisami prawa, użytkownik jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia formalności w placówce pocztowej lub z wykorzystaniem strony internetowej. Poświadczeniem dopełnienia formalności jest wydanie przez pracownika operatora potwierdzonego datownikiem i swoim podpisem dokumentu "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" oraz podpisanego "Zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych".

Również w okresie poprzedzającym zmiany związane z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r., o zmianie danych zawartych we wniosku rejestracyjnym, jak również o zaprzestaniu używania odbiorników użytkownik (abonent), zgodnie z treścią § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1342)- obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r., powinien niezwłocznie powiadomić właściwą placówkę Poczty Polskiej.

W obydwu zatem aktach prawnych, regulujących kwestię zgłoszenia zmiany danych w zakresie używania odbiorników, zarówno obowiązującym na dzień dokonania przez Skarżącą sprzedaży mieszkania ((...) października 2013 r.), jak i wystąpienia do organu z żądaniem wyrejestrowania odbiornika ((...) września 2019 r.), na abonencie (użytkowniku) ciążył obowiązek niezwłocznego powiadomienia operatora publicznego o zaprzestaniu używania odbiornika. Co więcej, zgłoszenie to nie mogło przyjąć dowolnej formy, lecz musiało odpowiadać wprowadzonym rozporządzeniami rygorom, zarówno co do formy, jak i sposobu złożenia. Co prawda, ani rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r., ani rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r., nie określają wprost terminu do dokonania przez abonenta powiadomienia operatora publicznego o zaprzestaniu używania odbiornika, wskazując jedynie, że musi to nastąpić "niezwłocznie". W obowiązującym od dnia 29 lipca 2005 r. do dnia 13 grudnia 2007 r. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1190), w § 3 zakreślono taki termin dla ówczesnego posiadacza książeczki, do powiadomienia placówki operatora publicznego o zaprzestaniu używania odbiorników, na 7 dni, od dnia powstania zmiany lub zaistnienia zdarzenia. Jednakże okoliczność, że przepisy obowiązującego na dzień zgłoszenia przez Skarżącą swego żądania wyrejestrowania odbiornika, rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r., jak i przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. (obowiązującego w dacie dokonania przez Skarżącą sprzedaży mieszkania), nie posługiwały się konkretnym terminem, na dokonanie zgłoszenia, wskazując, że musi to nastąpić "niezwłocznie", nie oznacza bynajmniej, zdaniem Sądu, że dopuszczalne jest wystąpienie przez Skarżącą w 2019 r., z żądaniem wyrejestrowania odbiornika telewizyjnego z datą od dnia (...) października 2013 r. W istocie bowiem użycie sfomułowania "niezwłocznie" ma w tym przypadku charakter jedynie dyscyplinujący wobec użytkowania odbiornika radiofonicznego, bądź telewizyjnego, lecz w ogóle nie odnosi się do możliwości skutecznego wyrejestrowania odbiornika z datą inną, niż data złożenia w odpowiednim trybie stosownego formularza. Tylko ta data jest miarodajna dla przyjęcia wygaszenia obowiązku dokonywania opłat abonamentowych. Skarżąca zatem, zaprzestając używania odbiornika w 2013 r., w związku ze sprzedażą mieszkania, i chcą uniknąć obowiązku uiszczania z tego tytułu opłaty abonamentowej, zobowiązana była dokonać stosownej zmiany, poprzez złożenie w placówce operatora publicznego "Formularza zgłoszenia zmiany danych", którego wzór określał załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. W punkcie 4 wspomnianego formularza ujęto bowiem: "zaprzestanie używania odbiorników - wyrejestrowanie odbiorników". Formularz ten ujmował także datę jego złożenia i podpis użytkownika. Skarżąca tymczasem stosownego formularza niezwłocznie po sprzedaży mieszkania nie złożyła, wywodząc w swym żądaniu z 2019 r., że obowiązek opłat abonamentowych wygasł z samego faktu sprzedaży mieszkania, gdzie został zarejestrowany odbiornik. Istotnie, w aktach sprawy, znajduje się wniosek o rejestrację odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego złożony przez A. K. dnia (...) stycznia 1999 r., ze wskazaniem miejsca zamieszkania właśnie na ul. (...)(...). Jednakże sprzedaż mieszkania, wskazanego we wniosku o rejestrację odbiornika, nie powodowała automatycznie jego wyrejestrowania oraz wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. W punkcie 1.3 formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r., przewidziano bowiem rubrykę zatytułowaną: "miejsce używania odbiorników po zmianie". Zatem ewidentnie sama zmiana miejsca zamieszkania przez użytkownika odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, nie skutkowała w chwili sprzedaży przez Skarżącą mieszkania, z mocy samego prawa, wygaszeniem obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej, skoro stosowny formularz przewidywał konieczność wskazania nowego miejsca używania już raz zarejestrowanego odbiornika. Także wprowadzony w § 4 ust. 2 aktualnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2013 r. wzór zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zgłoszenia zmiany danych (określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia), wprowadza rubrykę, niezależnie od samego użytkownika - "miejsce używania odbiorników". Zatem odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny nie jest bynajmniej powiązany z konkretnym lokalem, gdzie użytkownik go używał pierwotnie, lecz z samym użytkownikiem, który ma obowiązek, w przypadku każdorazowej zmiany miejsca używania odbiornika, do zgłoszenia tego faktu. Alternatywnie, zgłoszenia zaprzestania używania odbiornika - wyrejestrowania (aktualnie pkt 1.9 Formularza). Sama przyczyna zaprzestania używania odbiornika nie musi bynajmniej wiązać się ze zmianą miejsca zamieszkania przez użytkownika. Co istotne, także obecnie stosowany wzór formularza zawiera jedynie rubrykę dotyczącą samej daty jego zgłoszenia. Formularz nie przewiduje oddzielnej rubryki na wskazanie daty zaprzestania używania odbiorników. Nie jest zatem możliwe wyrejestrowanie odbiornika z datą inną niż data zgłoszenia formularza. Kwestia ta uwidoczniła się także na gruncie niniejszej sprawy, gdzie Skarżąca w swym zgłoszeniu zmiany danych wypełniając rubrykę dotyczącą daty złożenia zgłoszenia wskazała dzień (...) października 2019 r. Natomiast przy zakreśleniu rubryki 1.9, odnoszącej się do zaprzestania używania odbiorników i przewidującej jedynie jedno pole do zaznaczenia krzyżykiem tego faktu, Skarżąca napisała na szarym polu formularza, poza rubrykami "z datą sprzedaży mieszkania wraz ze sprzętem 2013.10. (...)". Tego typu adnotację umoszczoną na formularzu zgłoszenia zmiany danych, w sposób nieprzewidziany przez przepisy rozporządzenia, należało uznać na irrelewantną, jeżeli chodzi o datę wyrejestrowania odbiornika. Mogła być nią bowiem jedynie data złożenia zgłoszenia a więc (...) października 2019 r. I z tą datą Poczta dokonała wyrejestrowania odbiornika, co potwierdza znajdujące się w aktach sprawy zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych o czym tez Poczta powiadomiła Skarżącą w swym piśmie z dnia (...) grudnia 2019 r. Skarżąca nie mogła więc, na gruncie obowiązujących przepisów, domagać się od organu wyrejestrowania odbiornika, zarejestrowanego przez nią pierwotnie w miejscu zamieszkania przy ul. (...) z datą wsteczną, o ponad sześć lat poprzedzającą datę złożenia formularza zmiany danych. Trybu takiego nie przewidywały bowiem ani przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r., ani rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. Poczta natomiast, będąc, jako operator wyznaczony w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, zobowiązaną do pobierania opłat abonamentowych i przekazywania ich na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi), musi stosować się do określonych w stosownym rozporządzeniu, warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie może samodzielnie kreować odmiennego trybu bądź warunków rejestracji lub wyrejestrowania odbiorników, w tym dokonywania ich wyrejestrowania z datą inną, niż data złożenia odpowiedniego zgłoszenia a z takim przypadkiem mielibyśmy do czynienia, przychylając się do żądania Skarżącej.

Mając zatem na uwadze, że zarzuty skargi nie znalazły oparcia w przepisach prawa oraz, że Sąd nie dostrzegł z urzędu takich naruszeń przepisów prawa procesowego lub materialnego, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy - skargę, na podstawie art. 151 p.p.s.a., należało oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.