Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720275

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2019 r.
VI SA/Wa 999/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Wegner.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia (...) lutego 2019 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za rozpowszechnianie fałszywych informacji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 kwietnia 2019 r. T. M. (dalej: skarżący) działając za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję tego organu z (...) lutego 2019 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Sąd pismem z 17 maja 2019 r. (k. 13 akt) przesłał skarżącemu odpis zarządzenia z 13 maja 2019 r., którym wezwano go do uzupełnienia braku fiskalnego ww. skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100.000 złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe zarządzenie wysłane na podany w skardze adres, po uprzednim, dwukrotnym awizowaniu w dniach 22 i 30 maja 2019 r., z uwagi na fakt, iż nie zostało podjęte w terminie, Urząd Pocztowy Z. (...) zwrócił do Sądu 6 czerwca 2019 r.

Stosownie do postanowień art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) w razie, gdy nie jest możliwe ani doręczenie właściwe ani zastępcze, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy (§ 1). Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (§ 3). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (§ 4).

W niniejszej sprawie spełniono powyższe wymogi, a w konsekwencji, w związku z dwukrotnym awizowaniem w dniach 22 i 30 maja 2019 r. przesyłki zawierającej zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, zarządzeniem sędziego referenta z 14 czerwca 2019 r. uznano, iż doręczenie rzeczonego zarządzenia nastąpiło w dniu 5 czerwca 2019 r. Tym samym, siedmiodniowy termin do uiszczenia przez skarżącego wpisu sądowego upłynął 12 czerwca 2019 r.

Zgodnie natomiast z notatką służbową z 14 czerwca 2019 r. (k. 16 akt), po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano do dnia 14 czerwca 2019 r. wpłaty do niniejszej sprawy.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, że zgodnie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga podlega odrzuceniu, gdy w wyznaczonym terminie pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.