Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973498

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2015 r.
VI SA/Wa 992/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - P. J., pismem z dnia (...) marca 2015 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na decyzję tego organu z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym.

Zarządzeniem z dnia (...) kwietnia 2015 r., doręczonym skarżącemu przy piśmie Sądu z dnia (...) maja 2015 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 450 złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Przepis art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.") stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi na decyzję, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Z akt sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 6 maja 2015 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru w tej dacie, karta nr 11 akt), a więc termin do wykonania tej czynności upłynął w dniu 13 maja 2015 r. Zważywszy, że w terminie tym wpis nie został uiszczony (vide: znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych notatka służbowa starszego sekretarza sądowego z dnia (...) lipca 2015 r., karta nr 12 akt), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.