Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973497

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 lipca 2015 r.
VI SA/Wa 991/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Fronczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. Spółka Jawna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2015 r. H. Spółka Jawna wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej.

Zarządzeniami z dnia 10 kwietnia 2015 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej na dzień wniesienia skargi - wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego oryginału pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpisu powyższego dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza oraz wskazanie, kto podpisał w imieniu strony skarżącej skargę, a także do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 450 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenia zostały doręczone skarżącej w dniu 11 maja 2015 r. (k. 16 akt sądowych).

Wpis od skargi został uiszczony w dniu 13 maja 2015 r. Nie został natomiast nadesłany dokument określający umocowanie do reprezentowania strony skarżącej oraz nie wskazano kto podpisał skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejkolwiek z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co prowadzi do jej odrzucenia.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W niniejszej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dokumentu wskazującego na osoby uprawnione do reprezentowania strony skarżącej oraz wskazania kto podpisał skargę, zostało doręczone skarżącej w dniu 11 maja 2015 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał zatem w dniu 18 maja 2015 r., a ponieważ w zakreślonym terminie skarżąca nie wykonała powyższego wezwania Sądu, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.